Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii objętych środkami przejściowymi dotyczącymi stosowania niektórych wymogów strukturalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7269) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 39

Strona 1 z 3
28.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/39

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii objętych środkami przejściowymi dotyczącymi stosowania niektórych wymogów strukturalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7269)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/651/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 12 akapit drugi, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2), w szczególności jego art. 9 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

dokonujący obróbki produktów rybołówstwa oraz jeden zakład wytwarzający produkty jajeczne, natomiast cztery zakłady mięsne i dwie chłodnie zostały zamknięte. Mając na uwadze trwające usprawnienia strukturalne, należy odpowiednio zmienić wykazy zakładów ustano­ wione w załącznikach I do IV do decyzji 2010/89/UE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wykazy zakładów mięsnych, zakładów wytwarzających produkty jajeczne, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa oraz wykazy chłodni w Rumunii, ustanowione w załącznikach I do IV do decyzji 2010/89/UE („zakłady”) zastępuje się wykazami zakładów w załącznikach I do IV do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

W decyzji Komisji 2010/89/UE (3) ustanowiono środki przejściowe dotyczące stosowania niektórych wymogów strukturalnych ustanowionych w załączniku II do rozpo­ rządzenia (WE) nr 852/2004 i w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w odniesieniu do zakładów mięsnych, zakładów wytwarzających produkty jajeczne i zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii, wymienionych w załącznikach I do IV do tej decyzji. Dopóki zakłady te objęte są środkami przej­ ściowymi, wytwarzane w nich produkty mogą być wpro­ wadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwa­ rzane w rumuńskich zakładach objętych tymi samymi środkami. W lipcu 2010 r. władze Rumunii oficjalnie poinformo­ wały Komisję, że od czasu wejścia w życie decyzji 2010/89/UE do handlu wewnątrzunijnego dopuszczo­ nych zostało dziewięć zakładów mięsnych, jeden zakład

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. (3) Dz.U. L 40 z 13.2.2010, s. 55.

L 282/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2010

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ ZAKŁADÓW MIĘSNYCH

Rodzaje działalności Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region RZ ZR ZP MM/ SW

Nr

Numer wete­ rynaryjny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

AB 927 AB 2771 AB 3263 AG 008 IC AG 024 IC AR 4930 B 40632 BC 4165 BC 5196 BH 223 BH 3001 BH 5185 BH 5341 BR 62 BR 574 BR 774 BT 125 BT 138 BT 140 BT 144 BT 198 BZ 101 BZ 115 BZ 110 BZ 112 CJ 108

SC LIDER PROD CARN SRL SC MONTANA POPA SRL SC TRANSEURO SRL SC CARMEN SRL SC RADOR A&E SRL SC FILIP D IMPEX SRL SC MEDEUS & CO SRL SC TIBERIAS SRL SC MIRALEX SRL SC FLORIAN IMPEX SRL SC GLOBAL AGRO PRODEXIM SRL SC CARMANGERIE TAVI BOGDAN SRL SC ABATOR DARA SRL SC DORALIMENT SRL SC ELECTIV SRL SC TAZZ TRADE SRL (SC ROFISH GROUP) SC IMPEX DONA SRL SC SAGROD SRL SC RAFFAELLO SRL SC AGROCARN COMPANY SRL SC EMANUEL COM SRL SC FRASINU SA SC FERM COM PROD SRL SC CARMOZIMBRUL SRL SC TRI PROD COM SRL SC TURISM VÂLCELE SRL

Alba Iulia, jud.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 36 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 969/2010 z dnia 27 października 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2010 r.

 • Dz. U. L282 - 34 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 968/2010 z dnia 27 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 33 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 967/2010 z dnia 27 października 2010 r. zamykające sprzedaż przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 otwierającym procedurę przetargową na sprzedaż masła

 • Dz. U. L282 - 29 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 966/2010 z dnia 27 października 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L282 - 24 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 965/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L282 - 1 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 964/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.