Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 283 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii

Data ogłoszenia:2010-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 283 POZ 11

29.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/11

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii (2010/652/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172, w związku z art. 218 ust. 5 i art. 218 ust. 8 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii, z zastrzeżeniem jej zawarcia. Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 3 Zgodnie z art. 12 ust. 4 Umowy, w odniesieniu do kwestii leżących w kompetencji Unii Umowę stosuje się tymczasowo, do czasu jej wejścia w życie. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie informujące o dacie rozpoczęcia tymczasowego stosowania Umowy. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja wynegocjowała z Królestwem Norwegii Umowę o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej (zwanej dalej „Umową”), którą parafowano w dniu 17 lipca 2009 r. Umowa podlega ratyfikacji również przez państwa człon­ kowskie. Zgodnie z jej art. 12 ust. 4 Umowa powinna, do czasu jej wejścia w życie, być tymczasowo stosowana przez Unię Europejską, w odniesieniu do kwestii leżących w jej kompetencji, i przez Królestwo Norwegii. Należy podpisać Umowę w imieniu Unii Europejskiej oraz stosować ją tymczasowo, jak określono w niniejszej decyzji, Artykuł 1

(2) (3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2010 r. W imieniu Rady

J. BLANCO

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 283 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 40 z 201029.10.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/651/UE z dnia 26 października 2010 r. zmieniającej decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii objętych środkami przejściowymi dotyczącymi stosowania niektórych wymogów strukturalnych (  Dz.U. L 282 z 28.10.2010)

 • Dz. U. L283 - 34 z 201029.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/852/WE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mleczarskich w Rumunii objętych niektórymi środkami przejściowymi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7258) (1)

 • Dz. U. L283 - 28 z 201029.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7153) (1)

 • Dz. U. L283 - 27 z 201029.10.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/70/UE z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do daty wygaśnięcia włączenia substancji czynnej karbendazym do załącznika I (1)

 • Dz. U. L283 - 25 z 201029.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 972/2010 z dnia 28 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 23 z 201029.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 971/2010 z dnia 28 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Vastedda della valle del Belìce (ChNP)]

 • Dz. U. L283 - 21 z 201029.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 970/2010 z dnia 28 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lapin Poron kuivaliha (ChNP)]

 • Dz. U. L283 - 12 z 201029.10.2010

  Umowa o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii

 • Dz. U. L283 - 1 z 201029.10.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.