Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 283 POZ 27

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/70/UE z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do daty wygaśnięcia włączenia substancji czynnej karbendazym do załącznika I (1)

Data ogłoszenia:2010-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 283 POZ 27

29.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/27

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/70/UE z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do daty wygaśnięcia włączenia substancji czynnej karbendazym do załącznika I

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG w wierszu nr 149 (Karbendazym (nie podano wzoru stereochemicznego), Nr CAS 10605-21-7, Nr CIPAC 263), w kolumnie szóstej („Data wygaś­ nięcia włączenia”) słowa „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się słowami „13 czerwca 2011 r.”. Artykuł 2 Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrek­ tywą. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2011 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Dyrektywą Komisji 2006/135/WE (2) włączono karben­ dazym jako substancję czynną do załącznika I do dyrek­ tywy Rady 91/414/EWG. Okres tego włączenia upływa w dniu 31 grudnia 2010 r. Włączenie substancji czynnej może na wniosek zostać odnowione na okres nieprzekraczający dziesięciu lat. W dniu 6 sierpnia 2007 r. Komisja otrzymała taki wniosek powiadamiającego w sprawie odnowienia włączenia przedmiotowej substancji. W dniu 10 stycznia 2008 r., na poparcie swego wniosku, powiadamiający przedłożył państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy, Niemcom, dokumentację techniczną. W dniu 27 lipca 2009 r. Niemcy przedsta­ wiły projekt sprawozdania w sprawie ponownej oceny. Następnie Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności dokonał przeglądu, który został sfinalizowany w dniu 30 kwietnia 2010 r. Ponieważ nie jest możliwe zakończenie procedury odna­ wiania przed datą wygaśnięcia włączenia karbendazymu, a wniosek o odnowienie złożono z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 91/414/EWG odnowienie należy przyznać na okres niezbędny do zakończenia tej procedury. Należy zatem 91/414/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 349 z 12.12.2006, s. 37.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 283 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 40 z 201029.10.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/651/UE z dnia 26 października 2010 r. zmieniającej decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii objętych środkami przejściowymi dotyczącymi stosowania niektórych wymogów strukturalnych (  Dz.U. L 282 z 28.10.2010)

 • Dz. U. L283 - 34 z 201029.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/852/WE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mleczarskich w Rumunii objętych niektórymi środkami przejściowymi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7258) (1)

 • Dz. U. L283 - 28 z 201029.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7153) (1)

 • Dz. U. L283 - 25 z 201029.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 972/2010 z dnia 28 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 23 z 201029.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 971/2010 z dnia 28 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Vastedda della valle del Belìce (ChNP)]

 • Dz. U. L283 - 21 z 201029.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 970/2010 z dnia 28 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lapin Poron kuivaliha (ChNP)]

 • Dz. U. L283 - 12 z 201029.10.2010

  Umowa o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii

 • Dz. U. L283 - 11 z 201029.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii

 • Dz. U. L283 - 1 z 201029.10.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.