Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 283 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7153) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 283 POZ 28

Strona 1 z 3
L 283/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7153)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/653/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 25 lutego 2010 r. Bułgaria przesłała Komisji zmieniony i zaktualizowany wykaz tych zakładów mleczarskich. Należy zatem zmienić wykaz zakładów mleczarskich w załączniku II do decyzji 2009/861/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia dla przed­ siębiorstw sektora spożywczego szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pocho­ dzenia zwierzęcego. Przepisy te obejmują wymogi higieny dotyczące surowego mleka i przetworów mlecz­ nych. Decyzja Komisji 2009/861/WE przewiduje pewne odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, załącznik III, sekcja IX, rozdział I, podrozdziały II i III, w odniesieniu do wymienionych w tej decyzji zakładów mleczarskich w Bułgarii. W związku z powyższym niektóre zakłady mleczarskie wymienione w załączniku II do tej decyzji mogą prze­ twarzać mleko niespełniające wymagań UE bez koniecz­ ności posiadania odrębnych linii produkcyjnych do dnia 31 grudnia 2011 r. (2)

Artykuł 1 Załącznik II do decyzji 2009/861/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2010 r.

(3)

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. (2) Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 83.

29.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/29

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Wykaz zakładów mleczarskich, które mogą przetwarzać mleko niespełniające wymagań UE, o których mowa w art. 3

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

BG 2412037 0912015 0912016 1012014 1012018 1112004 1112017 1312023 1612049 1612064 2112008 2412039 2512021 1312002 0112014 2312041 2712010 BG 1212029 0712001 1512012 2212027 2312030 2312031

»Stelimeks« EOOD »Anmar« OOD OOD »persenski« ET »Georgi Gushterov DR« »Evro miyt end milk« EOOD »Matev-Mlekoprodukt« OOD ET »Rima-Rumen Borisov« »Inter-D« OOD »Alpina-Milk« EOOD OOD »Ikay« MK »Rodopa milk« »Penchev« EOOD »Keya-Komers-03« EOOD »Milk Grup« EOOD ET »Veles-Kostadin Velev« »Danim-D.Stoyanov« EOOD »Kamadzhiev-milk« EOOD SD »Voynov i sie« »Ben Invest« OOD ET »Ahmed Tatarla« »Ekobalkan« OOD ET »Favorit- D.Grigorov« ET »Belite kamani«

s. Asen s. Padina obsht. Ardino s. Zhaltusha obsht. Ardino s. Yahinovo gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo s. Goran s. Vrabevo s. Kozarsko s. Zhelyazno s. Zhitnitsa obsht. Kaloyanovo s. Smilyan obsht. Smolyan gr. Chirpan ul. »Septemvriytsi« 58 s. Svetlen s. Yunacite gr. Razlog ul. »Golak« 14 gr. Elin Pelin m-st. Mansarovo s. Kriva reka obsht. N. Kozlevo gr. Montana ul. »N.Yo. Vaptsarov« 8 s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol gr. Sofia bul. »Evropa« 138 s. Aldomirovtsi s. Dragotintsi

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 283 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 40 z 201029.10.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/651/UE z dnia 26 października 2010 r. zmieniającej decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii objętych środkami przejściowymi dotyczącymi stosowania niektórych wymogów strukturalnych (  Dz.U. L 282 z 28.10.2010)

 • Dz. U. L283 - 34 z 201029.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/852/WE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mleczarskich w Rumunii objętych niektórymi środkami przejściowymi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7258) (1)

 • Dz. U. L283 - 27 z 201029.10.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/70/UE z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do daty wygaśnięcia włączenia substancji czynnej karbendazym do załącznika I (1)

 • Dz. U. L283 - 25 z 201029.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 972/2010 z dnia 28 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 23 z 201029.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 971/2010 z dnia 28 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Vastedda della valle del Belìce (ChNP)]

 • Dz. U. L283 - 21 z 201029.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 970/2010 z dnia 28 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lapin Poron kuivaliha (ChNP)]

 • Dz. U. L283 - 12 z 201029.10.2010

  Umowa o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii

 • Dz. U. L283 - 11 z 201029.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii

 • Dz. U. L283 - 1 z 201029.10.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.