Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 283 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/852/WE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mleczarskich w Rumunii objętych niektórymi środkami przejściowymi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7258) (1)

Data ogłoszenia:2010-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 283 POZ 34

Strona 1 z 3
L 283/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/852/WE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mleczarskich w Rumunii objętych niektórymi środkami przejściowymi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7258)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/654/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 12 akapit drugi, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

decyzji, pięć zakładów wymienionych w załączniku III do decyzji zostało dopuszczonych do handlu wewnątrzu­ nijnego, jeden zakład dodano, a jeden zamknięto. Mając na uwadze przeprowadzane obecnie usprawnienia strukturalne, należy odpowiednio zmienić wykazy zakładów ustanowione w załącznikach I–III do decyzji 2009/852/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wykazy zakładów mleczarskich w Rumunii zamieszczone w załącznikach I–III do decyzji 2009/852/WE („zakłady”) zastę­ puje się wykazami zakładów w załącznikach I–III do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2009/852/WE pozwala na niestoso­ wanie wymagań strukturalnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004, w załączniku II rozdział II, i w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, w załączniku III sekcja I rozdziały II i III, sekcja II rozdziały II i III oraz sekcja V rozdział I, w odniesieniu do zakładów mleczarskich w Rumunii wymienionych w załączniku I do tej decyzji do dnia 31 grudnia 2011 r. W lipcu 2010 r. władze Rumunii oficjalnie powiadomiły Komisję, że od wejścia w życie decyzji 2009/852/WE zamknięto pięć zakładów wymienionych w załączniku I do tej decyzji, jeden zakład wymieniony w załączniku II do tej decyzji zaprzestał przetwarzania mleka suro­ wego spełniającego wymagania i niespełniającego wymagań UE na odrębnych liniach produkcyjnych i powinien zostać przeniesiony do załącznika III do

(3)

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 27 października 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. (3) Dz.U. L 312 z 27.11.2009, s. 59.

29.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/35

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ ZAKŁADÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 DECYZJI 2009/852/WE

Numer weterynaryjny

Nr

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

AB 641 AB 1256 AB 3386 AR 563 AG 11 BC 2519 BH 4020 BN 2120 BN 2192 BN 2399 BN 209 BN 2125 BT 8 BT 11 BT 109 BT 115 BT 263 BT 50 BV 8 BV 2451 BR 36 BR 63 BZ 0098 BZ 0627 BZ 2012 CL 0044 CL 0368 CJ 41 CJ 7584 CT 04 CT 15 CT 225

SC Biomilk SRL SC Binal Mob SRL SC Lactate C.H. SRL SC Silmar Prod SRL SC. Agrolact Cosesti SC Marlact SRL SC Moisi Serv Com SRL SC Eliezer SRL SC Simcodrin Com SRL SC Carmo-Lact Prod SRL SC Calatis Group Prod SRL SC Sinelli SRL SC General Suhardo SRL SC Portas Com SRL SC Lacto Mac SRL SC Comintex SRL SC Cosmi SRL SC Pris Com Univers SRL SC Prodlacta SA Homorod SC Prodlacta SA Fagaras SC Hatman SRL SC Cas SRL SC Meridian Agroind SC Ianis Cos Lact SRL SC Zguras Lacto SRL SC Ianis Dim SRL SC Lacto GMG SRL SC Kazal SRL SC Aquasala SRL SC Lacto Baneasa SRL SC Nic Costi Trade SRL SC Mih Prod SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395 Râmetea, județul Alba, 517610 Sânmiclăuș, județul Alba, 517761 Sântana, județul Arad, 317280 Cosești, județul Argeș, 115202 Buhoci, județul Bacău, 607085 Borșa, nr.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 283 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 40 z 201029.10.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/651/UE z dnia 26 października 2010 r. zmieniającej decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii objętych środkami przejściowymi dotyczącymi stosowania niektórych wymogów strukturalnych (  Dz.U. L 282 z 28.10.2010)

 • Dz. U. L283 - 28 z 201029.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7153) (1)

 • Dz. U. L283 - 27 z 201029.10.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/70/UE z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do daty wygaśnięcia włączenia substancji czynnej karbendazym do załącznika I (1)

 • Dz. U. L283 - 25 z 201029.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 972/2010 z dnia 28 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 23 z 201029.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 971/2010 z dnia 28 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Vastedda della valle del Belìce (ChNP)]

 • Dz. U. L283 - 21 z 201029.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 970/2010 z dnia 28 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lapin Poron kuivaliha (ChNP)]

 • Dz. U. L283 - 12 z 201029.10.2010

  Umowa o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii

 • Dz. U. L283 - 11 z 201029.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii

 • Dz. U. L283 - 1 z 201029.10.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.