Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 października 2010 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem

Data ogłoszenia:2010-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 1

Strona 1 z 2
30.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 19 października 2010 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem (2010/655/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Protokół dodatkowy do umowy lizbońskiej podlega raty­ fikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez strony.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 196 ust. 2 i art. 218 ust. 6 lit. a),

(5)

Unia Europejska powinna zatem zawrzeć protokół dodat­ kowy do umowy lizbońskiej.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Unia Europejska i państwa członkowskie będące stro­ nami umowy lizbońskiej powinny podjąć starania w celu – w miarę możliwości – jednoczesnego złożenia instrumentów ratyfikujących, przyjmujących lub zatwier­ dzających protokół dodatkowy.

(1)

Unia Europejska jest stroną Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschod­ niego Atlantyku przed zanieczyszczeniem, zatwierdzonej decyzją Rady 93/550/EWG (2) (zwanej dalej „umową lizbońską”).

(7)

W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska przesłała rządowi Portugalii powiadomienie o tym, że Unia Euro­ pejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym,

(2)

Hiszpania i Maroko nie ratyfikowały umowy lizbońskiej w związku ze sporem politycznym dotyczącym granic w Saharze Zachodniej. Spór ten został już rozstrzygnięty protokołem dodatkowym do umowy lizbońskiej, który zmienia jej art. 3 lit. c).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

W związku z przyjęciem w dniu 12 grudnia 2008 r. decyzji Rady dotyczącej podpisania, w imieniu Wspól­ noty Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszcze­ niem, protokół dodatkowy został podpisany w imieniu Wspólnoty w dniu 25 marca 2009 r.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej protokół dodatkowy do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanie­ czyszczeniem.

(1) Zgoda z dnia 9 marca 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 267 z 28.10.1993, s. 20.

Tekst protokołu dodatkowego dołącza się do niniejszej decyzji.

L 285/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2010

Artykuł 2 1. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób upoważnionych do złożenia, w imieniu Unii, rządowi Portugalii, który przyjmuje funkcję depozytariusza, instrumentu zatwierdzającego zgodnie z art. 3 ust. 1 protokołu dodatkowego, aby wyrazić zgodę Unii na związanie się tym protokołem.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Data wejścia w życie protokołu dodatkowego zostaje opubliko­ wana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 19 października 2010 r. 2. Unia i państwa członkowskie będące stronami umowy lizbońskiej podejmują starania w celu – w miarę możliwości – jednoczesnego złożenia instrumentów ratyfikujących, przyj­ mujących lub zatwierdzających protokół dodatkowy. W imieniu Rady

D. REYNDERS

Przewodniczący

30.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/3

TŁUMACZENIE

PROTOKÓŁ DODATKOWY do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem

Republika Portugalska, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Królestwo Marokańskie i Wspólnota Europejska, zwane dalej „stronami”, ŚWIADOME konieczności chronienia środowiska ogólnie, a środowiska morskiego w szczególności, UZNAJĄC, że zanieczyszczenie północno-wschodniego Oceanu Atlantyckiego przez węglowodory i inne substancje szkodliwe może zagrażać środowisku morskiemu oraz interesom państw nadbrzeżnych, UWZGLĘDNIAJĄC konieczność ułatwienia szybkiego wejścia w życie Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem sporządzonej w Lizbonie w dniu 17 października 1990 r., zwanej dalej „umową lizbońską”, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 37 z 201030.10.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 października 2010 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Estonii (EBC/2010/18)

 • Dz. U. L285 - 33 z 201030.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2010 r. w sprawie finansowania środków stosowanych w stanach zagrożenia dotyczących wścieklizny w północno-wschodnich Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7379)

 • Dz. U. L285 - 28 z 201030.10.2010

  Decyzja Rady 2010/656/WPZiB z dnia 29 października 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L285 - 25 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 982/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L285 - 23 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 981/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 21 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 980/2010 z dnia 28 października 2010 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze VIIIa i VIIIb przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L285 - 19 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 979/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Porc de Franche-Comté (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 17 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 15 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 977/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Obwarzanek krakowski (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 13 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 976/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hessischer Apfelwein (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 11 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 975/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Śliwka szydłowska (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 9 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 974/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2011 EFGR

 • Dz. U. L285 - 4 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 973/2010 z dnia 25 października 2010 r. czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Azorów i Madery

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.