Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/656/WPZiB z dnia 29 października 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2010-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 28

Strona 1 z 5
L 285/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/656/WPZiB z dnia 29 października 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 13 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyj­ nych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1), aby wprowadzić w życie środki nałożone na Republikę Wybrzeża Kości Słoniowej na mocy rezo­ lucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjedno­ czonych (zwanej dalej „rezolucją RB ONZ”) nr 1572 (2004). W dniu 23 stycznia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/30/WPZiB (2) przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej na okres kolejnych dwunastu miesięcy i uzupełniające je o środki ograniczające nałożone na mocy pkt 6 rezolucji RB ONZ nr 1643 (2005). W następstwie przedłużenia w drodze rezolucji RB ONZ nr 1842 (2008) obowiązywania środków ograniczają­ cych wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, w dniu 18 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/873/WPZiB (3) przedłużające obowią­ zywanie środków ograniczających nałożonych wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej ze skutkiem od dnia 1 listopada 2008 r. W dniu 15 października 2010 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB ONZ nr 1946 (2010) przedłużającą obowiązywanie środków nałożonych wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej na mocy rezolucji RB ONZ nr 1572 (2004) i pkt 6 rezolucji RB ONZ nr 1643 (2005) do dnia 30 kwietnia 2011 r. oraz zmieniającą środki ogranicza­ jące dotyczące broni. Obowiązywanie środków ograniczających nałożonych wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej należy zatem przedłużyć. W uzupełnieniu wyłączeń dotyczących embarga na przywóz broni przewidzianych w rezolucji RB ONZ nr 1946 (2010) należy zmienić środki ograni­ czające w celu wyłączenia innego sprzętu autonomicznie włączonego przez Unię. Unijne środki wykonawcze są zawarte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r.

nakładającym ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojsko­ wych (4), rozporządzeniu Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładającym określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (5) i rozporządzeniu Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzającym w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodo­ wego surowcem diamentowym (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu uzbrojenia i sprzętu pokrewnego wszelkiego rodzaju, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wcześniej wymienionych sprzętów, jak również sprzętu, który mógłby być wykorzystany do celów stosowania wewnętrznych represji, do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej przez obywa­ teli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkow­ skich, lub przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych, bez względu na to, czy to uzbrojenie, sprzęt pokrewny i sprzęt pochodzą z terytoriów państw członkowskich. 2. Zakazuje się również:

(2)

(3)

(4)

a) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, lub związanych z dostarczaniem, produkcją, konserwacją i używaniem takich przedmiotów, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na terytorium Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej lub z przeznaczeniem do użytku na terytorium tego kraju; b) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z przedmiotami, o których mowa w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 37 z 201030.10.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 października 2010 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Estonii (EBC/2010/18)

 • Dz. U. L285 - 33 z 201030.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2010 r. w sprawie finansowania środków stosowanych w stanach zagrożenia dotyczących wścieklizny w północno-wschodnich Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7379)

 • Dz. U. L285 - 25 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 982/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L285 - 23 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 981/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 21 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 980/2010 z dnia 28 października 2010 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze VIIIa i VIIIb przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L285 - 19 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 979/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Porc de Franche-Comté (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 17 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 15 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 977/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Obwarzanek krakowski (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 13 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 976/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hessischer Apfelwein (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 11 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 975/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Śliwka szydłowska (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 9 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 974/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2011 EFGR

 • Dz. U. L285 - 4 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 973/2010 z dnia 25 października 2010 r. czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Azorów i Madery

 • Dz. U. L285 - 1 z 201030.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2010 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.