Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2010 r. w sprawie finansowania środków stosowanych w stanach zagrożenia dotyczących wścieklizny w północno-wschodnich Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7379)

Data ogłoszenia:2010-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 33

Strona 1 z 3
30.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 października 2010 r. w sprawie finansowania środków stosowanych w stanach zagrożenia dotyczących wścieklizny w północno-wschodnich Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7379) (2010/657/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Sąsiednie państwa członkowskie wyraziły zaniepokojenie związane z zagrożeniem, jakie niesie dla ich terytoriów występowanie wścieklizny w północno-wschodnich Włoszech.

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Konieczne jest zatem podjęcie środków stosowanych w stanach zagrożenia w celu zapobiegnięcia dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby na terytorium Włoch, a także jej rozwojowi w sąsiednich państwach członkow­ skich, tj. Austrii i Słowenii, oraz zwiększenie wysiłków na rzecz jak najszybszego jej zwalczenia.

(1)

W myśl decyzji 2009/470/WE, w przypadku gdy państwo członkowskie jest bezpośrednio zagrożone wystąpieniem lub rozwojem na terytorium państwa trze­ ciego lub państwa członkowskiego jednej z chorób wymienionych w załączniku I do tej decyzji, mogą zostać przyjęte wszelkie środki odpowiednie do sytuacji, łącznie z przyznaniem wkładu finansowego Unii dla środków uznanych za szczególnie konieczne dla powodzenia podjętych działań.

(7)

W dniu 9 grudnia 2009 r. Włochy przedstawiły Komisji plan postępowania w sytuacjach zagrożenia polegający na doustnych szczepieniach lisów pod nazwą „Program kontroli wścieklizny w północno-wschodnich Włoszech – specjalny program szczepień lisów”. Program został uznany za możliwy do zaakceptowania, niektóre dzia­ łania powinny zatem otrzymać finansowanie ze środków unijnych. Należy zatem przyznać na jego realizację wkład finansowy Unii.

(2)

Wścieklizna jest chorobą zwierząt, która atakuje głównie dzikie i domowe zwierzęta mięsożerne, mającą poważne konsekwencje dla zdrowia publicznego. Należy ona do chorób wymienionych w załączniku I do decyzji 2009/470/WE.

(8)

(3)

W ubiegłych latach współfinansowane przez Unię programy doustnego uodparniania dzikich zwierząt mięsożernych, będących rezerwuarem choroby, doprowa­ dziły do pozytywnej sytuacji w większości państw człon­ kowskich, to znaczy do gwałtownego spadku liczby zachorowań na wściekliznę u zwierząt dzikich i domowych oraz do zaniku występowania choroby u ludzi.

Wkład finansowy Unii powinien być wypłacany na podstawie oficjalnego wniosku o zwrot złożonego przez państwa członkowskie oraz załączonych doku­ mentów określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawia­ jącego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwal­ czania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (2).

(9)

(4)

Od 1997 r. Włochy uznaje się za kraj wolny od wście­ klizny. W październiku 2008 r. wykryto jednak jeden przypadek wścieklizny w regionie Friuli-Wenecja Julijska, po czym pojawiło się tam osiem kolejnych. W 2009 r. wścieklizna leśna rozprzestrzeniła się także na region Wenecji Euganejskiej. Do końca 2009 r. w regionie Friuli-Wenecja Julijska wykryto 35 kolejnych przy­ padków, a w Wenecji Euganejskiej 33 przypadki.

Ze względu na pilny charakter wprowadzenia rozszerzo­ nego programu szczepień, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby na inne państwa człon­ kowskie, uzasadnione jest udostępnienie wkładu finanso­ wego Unii od dnia 9 grudnia 2009 r., tj. od daty przed­ stawienia Komisji programu, który ma być finansowany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 37 z 201030.10.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 października 2010 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Estonii (EBC/2010/18)

 • Dz. U. L285 - 28 z 201030.10.2010

  Decyzja Rady 2010/656/WPZiB z dnia 29 października 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L285 - 25 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 982/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L285 - 23 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 981/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 21 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 980/2010 z dnia 28 października 2010 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze VIIIa i VIIIb przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L285 - 19 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 979/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Porc de Franche-Comté (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 17 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 15 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 977/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Obwarzanek krakowski (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 13 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 976/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hessischer Apfelwein (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 11 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 975/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Śliwka szydłowska (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 9 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 974/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2011 EFGR

 • Dz. U. L285 - 4 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 973/2010 z dnia 25 października 2010 r. czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Azorów i Madery

 • Dz. U. L285 - 1 z 201030.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2010 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.