Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 października 2010 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Estonii (EBC/2010/18)

Data ogłoszenia:2010-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 37

Strona 1 z 2
30.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/37

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 26 października 2010 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Estonii (EBC/2010/18) (2010/658/UE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 19 ust. 1 oraz art. 46 ust. 2 tiret pierwsze, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny (1), uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (2), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (3), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycz­ nych przez Europejski Bank Centralny (4), w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (5), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wspierany przez krajowe banki centralne, gromadzi niezbędne informacje statystyczne bądź od właściwych władz krajowych, bądź bezpośrednio od podmiotów gospodarczych, w tym także w celu zapewnienia termi­ nowego przeprowadzenia przez dane państwo członkow­ skie przygotowań do przyjęcia euro w zakresie statystyki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Definicje Użyte w niniejszej decyzji terminy „instytucja”, „obowiązek utrzymywania rezerw”, „okres utrzymywania” oraz „podstawa naliczania rezerwy” mają znaczenie określone w rozporządzeniu (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9). Artykuł 2 Przepisy przejściowe dotyczące instytucji siedzibę w Estonii mających

1. W drodze wyjątku od postanowień art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9), w odniesieniu do instytucji mających siedzibę w Estonii, przejściowy okres utrzymywania rezerwy biegnie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 18 stycznia 2011 r. 2. Podstawa naliczania rezerwy za przejściowy okres utrzy­ mywania rezerwy zostanie określona dla każdej instytucji mającej siedzibę w Estonii w oparciu o składniki bilansu danej instytucji na dzień 31 października 2010 r. Instytucje mające siedzibę w Estonii zgłaszają Eesti Pank swoją podstawę nali­ czania rezerwy zgodnie z zasadami EBC dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie statystyki pieniężnej i bankowej określo­ nymi w rozporządzeniu (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32). Instytucje z siedzibą w Estonii, które korzystają z wyłączenia zgodnie z art. 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32), obliczają podstawę naliczania rezerwy za przej­ ściowy okres utrzymywania rezerwy na podstawie bilansów sporządzonych na dzień 30 września 2010 r. 3. W zakresie dotyczącym przejściowego okresu utrzymy­ wania rezerwy rezerwa obowiązkowa instytucji mającej siedzibę w Estonii naliczana jest przez tę instytucję bądź przez Eesti Pank. Strona naliczająca rezerwę obowiązkową przekazuje dokonane obliczenia drugiej stronie, pozostawiając jej odpo­ wiednią ilość czasu na sprawdzenie obliczeń i wniesienie poprawek. Naliczona rezerwa obowiązkowa, z uwzględnieniem naniesionych poprawek, podlega zatwier­ dzeniu przez obydwie strony w terminie do dnia 7 grudnia 2010 r. Jeżeli do dnia 7 grudnia 2010 r. strona zawiadomiona o naliczeniu nie potwierdzi wysokości rezerwy obowiązkowej, przyjmuje się, że uznaje ona zastosowanie naliczonej wysokości w przejściowym okresie utrzymywania rezerwy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 33 z 201030.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2010 r. w sprawie finansowania środków stosowanych w stanach zagrożenia dotyczących wścieklizny w północno-wschodnich Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7379)

 • Dz. U. L285 - 28 z 201030.10.2010

  Decyzja Rady 2010/656/WPZiB z dnia 29 października 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L285 - 25 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 982/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L285 - 23 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 981/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 21 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 980/2010 z dnia 28 października 2010 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze VIIIa i VIIIb przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L285 - 19 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 979/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Porc de Franche-Comté (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 17 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 15 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 977/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Obwarzanek krakowski (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 13 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 976/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hessischer Apfelwein (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 11 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 975/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Śliwka szydłowska (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 9 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 974/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2011 EFGR

 • Dz. U. L285 - 4 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 973/2010 z dnia 25 października 2010 r. czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Azorów i Madery

 • Dz. U. L285 - 1 z 201030.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2010 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.