Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 973/2010 z dnia 25 października 2010 r. czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Azorów i Madery

Data ogłoszenia:2010-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 4

Strona 1 z 4
L 285/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 973/2010 z dnia 25 października 2010 r. czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Azorów i Madery

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

w ostatnich latach przed jego wygaśnięciem w dniu 31 grudnia 2008 r. Spowodowane jest to najprawdopo­ dobniej faktem, że zawieszenia ustanowione w tym rozporządzeniu ograniczono do wolnych obszarów celnych Azorów i Madery, wskutek czego w ostatnich latach poprzedzających ich wygaśnięcie nie były one już stosowane. Należy zatem przewidzieć nowe zawie­ szenia, które nie będą ograniczone jedynie do przedsię­ biorstw zlokalizowanych w wolnych obszarach celnych, ale przyniosą korzyści wszystkim podmiotom gospodar­ czym zlokalizowanym na terytorium tych regionów. Wśród sektorów rynku odnoszących korzyści z zawieszeń powinny znaleźć się zatem: rybołówstwo, rolnictwo, przemysł i usługi. Aby zapewnić gospodarcze oddziaływanie zawieszeń ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, należy rozszerzyć zakres produktów korzystających z zawieszeń na wyroby gotowe przeznaczone do zasto­ sowania w celach rolniczych, handlowych lub przemy­ słowych, jak również na surowce, części i składniki wykorzystywane do celów rolniczych, przetwórstwa przemysłowego lub konserwacji. W celu zapewnienia inwestorom długoterminowych perspektyw i umożliwienia podmiotom gospodarczym osiągnięcia poziomu działalności przemysłowej i handlowej, który przyczyniłby się do stabilizacji środo­ wiska społeczno-gospodarczego w odnośnych regionach, należy całkowicie zawiesić cła Wspólnej taryfy celnej na niektóre towary na okres 10 lat, począwszy od dnia 1 listopada 2010 r. W celu zapewnienia, aby jedynie podmioty gospodarcze zlokalizowane na terytorium Azorów i Madery korzys­ tały z tych środków taryfowych, zawieszenia powinny być uzależnione od końcowego przeznaczenia produktów zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy kodeks celny (4) oraz rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. usta­ nawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (5). W celu umożliwienia skutecznego funkcjonowania zawieszeń władze Azorów i Madery powinny podjąć niezbędne środki wykonawcze i poinformować o nich Komisję.

W sierpniu i grudniu 2007 r. władze regionalne Azorów i Madery, przy wsparciu rządu Portugalii, wystąpiły o wprowadzenie autonomicznego zawieszenia ceł Wspólnej taryfy celnej w odniesieniu do szeregu produktów zgodnie z art. 299 ust. 2 Traktatu ustanawia­ jącego Wspólnotę Europejską. Swoje wnioski uzasadniły tym, że ze względu na oddalenie powyższych wysp podmioty gospodarcze na Azorach i na Maderze znajdują się w niekorzystnej sytuacji handlowej, która negatywnie wpływa na tendencje demograficzne, zatrudnienie i rozwój społeczno-gospodarczy. Lokalne gospodarki Azorów i Madery są w dużym stopniu uzależnione od krajowej i międzynarodowej turystyki, która stanowi dość niestabilne źródło dochodów, co zależy od czynników, na które władze lokalne i rząd Portugalii nie mają jakiegokolwiek więk­ szego wpływu. W efekcie rozwój gospodarczy Azorów i Madery jest poważnie ograniczony. W tej sytuacji zachodzi konieczność wsparcia tych sektorów gospo­ darki, które są mniej uzależnione od przemysłu tury­ stycznego, by zrównoważyć niestabilności sektora tury­ styki i ustabilizować lokalne zatrudnienie. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1657/93 z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie czasowego zawieszenia przewidzianych we Wspólnej taryfie celnej stawek celnych autonomicznych na niektóre produkty przemy­ słowe przeznaczone na wyposażenie stref wolnocłowych Azorów i Madery (3) nie przyniosło pożądanego efektu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 37 z 201030.10.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 października 2010 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Estonii (EBC/2010/18)

 • Dz. U. L285 - 33 z 201030.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2010 r. w sprawie finansowania środków stosowanych w stanach zagrożenia dotyczących wścieklizny w północno-wschodnich Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7379)

 • Dz. U. L285 - 28 z 201030.10.2010

  Decyzja Rady 2010/656/WPZiB z dnia 29 października 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L285 - 25 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 982/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L285 - 23 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 981/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 21 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 980/2010 z dnia 28 października 2010 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze VIIIa i VIIIb przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L285 - 19 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 979/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Porc de Franche-Comté (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 17 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 15 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 977/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Obwarzanek krakowski (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 13 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 976/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hessischer Apfelwein (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 11 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 975/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Śliwka szydłowska (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 9 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 974/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2011 EFGR

 • Dz. U. L285 - 1 z 201030.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2010 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.