Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 974/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2011 EFGR

Data ogłoszenia:2010-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 9

30.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 974/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2011 EFGR

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

kosztów z tytułu odsetek, ponieważ w okresie referen­ cyjnym nie składowało produktów rolnych w magazynach państwowych, w odniesieniu do tego państwa członkowskiego stosuje się jednolitą stopę procentową ustaloną przez Komisję. Luksemburg, Malta i Portugalia zgłosiły, że nie ponosiły żadnych kosztów z tytułu odsetek, ponieważ w okresie referencyjnym nie składowały produktów rolnych w magazynach państwo­ wych. W świetle informacji przekazanych Komisji przez państwa członkowskie, mając na uwadze powyższe elementy, należy ustalić stopy procentowe stosowane dla roku budżetowego 2011 EFRG. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składo­ wania w magazynach państwowych i księgowania trans­ akcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (2) przewiduje, że koszty finansowe związane z funduszami uruchomio­ nymi przez państwa członkowskie na zakup produktów są obliczane zgodnie z warunkami rozliczeń określonymi w załączniku IV do wymienionego rozporządzenia. Na mocy pkt I.1 akapit pierwszy załącznika IV do rozpo­ rządzenia (WE) nr 884/2006 kwoty przedmiotowych kosztów finansowych oblicza się na podstawie stopy procentowej jednolitej dla całej Unii, ustalanej przez Komisję na początku każdego roku budżetowego. Wymieniona jednolita stopa procentowa stanowi średnią terminowych kwartalnych i rocznych stóp EURIBOR, odnotowanych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie informacji państwom członkowskim, o którym mowa w pkt I.1 wymienionego załącznika IV, obliczanych odpowiednio w wysokości jednej trzeciej i dwóch trzecich. Przedmiotową stopę procentową należy ustalić na początku każdego roku obrachunkowego Euro­ pejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Jednak jeśli zgłoszona przez dane państwo członkowskie stopa procentowa jest niższa od jednolitej stopy procen­ towej ustalonej dla całej Unii, dla tego państwa człon­ kowskiego ustala się specjalną stopę procentową zgodnie z pkt I.2 akapit drugi załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006. Ponadto, zgodnie z pkt I.2 akapit trzeci załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, w razie braku prze­ słania zgłoszenia przez państwo członkowskie we właściwej formie i w terminie określonym w pkt I.2 akapit pierwszy wymienionego załącznika IV uznaje się, że przedmiotowe państwo członkowskie nie ponosiło żadnych kosztów z tytułu odsetek. W przypadku gdy państwo członkowskie zgłosi, że nie ponosiło żadnych

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do kosztów finansowych związanych z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów w ramach skupu interwencyjnego, poniesio­ nych w czasie roku budżetowego 2011 Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), stopy procentowe, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) wymienionego rozporządzenia ustala się następująco: a) 0,0 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej na Cyprze, w Estonii i na Łotwie; b) 0,2 % dla w Bułgarii; c) 0,3 % dla w Szwecji; specjalnej specjalnej stopy stopy procentowej procentowej stosowanej stosowanej stosowanej

(2)

(3)

d) 0,4 % dla specjalnej stopy procentowej w Niemczech, w Irlandii i w Finlandii;

e) 0,5 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Austrii i w Zjednoczonym Królestwie; f) 0,6 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej we Włoszech; g) 0,7 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Grecji; h) 1,0 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Belgii; i) 1,1 % dla stopy procentowej jednolitej dla Unii stosowanej w pozostałych państwach członkowskich.

(4)

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 35.

L 285/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2010

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 285 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 37 z 201030.10.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 października 2010 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro w Estonii (EBC/2010/18)

 • Dz. U. L285 - 33 z 201030.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2010 r. w sprawie finansowania środków stosowanych w stanach zagrożenia dotyczących wścieklizny w północno-wschodnich Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7379)

 • Dz. U. L285 - 28 z 201030.10.2010

  Decyzja Rady 2010/656/WPZiB z dnia 29 października 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L285 - 25 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 982/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L285 - 23 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 981/2010 z dnia 29 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 21 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 980/2010 z dnia 28 października 2010 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze VIIIa i VIIIb przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L285 - 19 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 979/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Porc de Franche-Comté (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 17 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 15 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 977/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Obwarzanek krakowski (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 13 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 976/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Hessischer Apfelwein (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 11 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 975/2010 z dnia 29 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Śliwka szydłowska (ChOG)]

 • Dz. U. L285 - 4 z 201030.10.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 973/2010 z dnia 25 października 2010 r. czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Azorów i Madery

 • Dz. U. L285 - 1 z 201030.10.2010

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2010 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.