Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 286 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 983/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

Data ogłoszenia:2010-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 286 POZ 1

4.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 983/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspól­ nych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniającym wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego okre­ ślone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) Komisja uznaje równoważność norm ochrony lotnictwa obowią­ zujących w państwach trzecich pod warunkiem speł­ nienia kryteriów określonych w tym rozporządzeniu. Komisja potwierdziła, że Stany Zjednoczone Ameryki spełniają kryteria określone w części E załącznika do rozporządzenia (WE) nr 272/2009. Komisja powinna bezzwłocznie powiadomić odpo­ wiednie organy krajowe odpowiedzialne za ochronę lotnictwa, jeśli wejdzie w posiadanie informacji wskazu­

(5) (6)

jących, że stosowane przez państwo trzecie normy ochrony mające istotny wpływ na ogólny poziom ochrony lotnictwa w Unii, nie są już równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami ochrony lotnictwa. Należy bezzwłocznie powiadomić odpowiednie organy państw członkowskich, w przypadku gdy Komisja posiada wiarygodne informacje dotyczące działań podej­ mowanych w celu ponownego uzyskania równoważności norm ochrony lotnictwa, z uwzględnieniem środków wyrównawczych stosowanych przez państwo trzecie. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 (3). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywil­ nego, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

(3)

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 3 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. (2) Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s. 7.

(3) Dz.U. L 55 z 5.3.2010, s. 1.

L 286/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się następujące zmiany: 1) w dodatku 3-B rozdziału 3 dodaje się wpis oraz akapity drugi i trzeci w brzmieniu: „Stany Zjednoczone Ameryki Komisja powiadamia bezzwłocznie odpowiednie organy państw członkowskich, jeśli wejdzie w posiadanie informacji wskazujących, że stosowane przez państwo trzecie normy ochrony, mające istotny wpływ na ogólny poziom ochrony lotnictwa w Unii, nie są już równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami ochrony lotnictwa. Powiadamia się bezzwłocznie odpowiednie organy państw członkowskich, w przypadku gdy Komisja posiada infor­ macje dotyczące działań, w tym środków wyrównawczych, potwierdzających ponowne uzyskanie równoważności norm ochrony lotnictwa stosowanych przez państwo trzecie.”; 2) w dodatku 4-B rozdziału 4 dodaje się wpis oraz akapity drugi i trzeci w brzmieniu: „Stany Zjednoczone Ameryki Komisja powiadamia bezzwłocznie odpowiednie organy państw członkowskich, jeśli wejdzie w posiadanie informacji wskazujących, że stosowane przez państwo trzecie normy ochrony, mające istotny wpływ na ogólny poziom ochrony lotnictwa w Unii, nie są już równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami ochrony lotnictwa. Powiadamia się bezzwłocznie odpowiednie organy państw członkowskich, w przypadku gdy Komisja posiada infor­ macje dotyczące działań, w tym środków wyrównawczych, potwierdzających ponowne uzyskanie równoważności norm ochrony lotnictwa stosowanych przez państwo trzecie.”; 3) w dodatku 5-B rozdziału 5 dodaje się wpis oraz akapity drugi i trzeci w brzmieniu „Stany Zjednoczone Ameryki Komisja powiadamia bezzwłocznie odpowiednie organy państw członkowskich, jeśli wejdzie w posiadanie informacji wskazujących, że stosowane przez państwo trzecie normy ochrony, mające istotny wpływ na ogólny poziom ochrony lotnictwa w Unii, nie są już równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami ochrony lotnictwa. Powiadamia się bezzwłocznie odpowiednie organy państw członkowskich, w przypadku gdy Komisja posiada infor­ macje dotyczące działań, w tym środków wyrównawczych, potwierdzających ponowne uzyskanie równoważności norm ochrony lotnictwa stosowanych przez państwo trzecie.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 286 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L286 - 22 z 20104.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 13 z 19.1.2010)

 • Dz. U. L286 - 21 z 20104.11.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors z Niderlandów)

 • Dz. U. L286 - 20 z 20104.11.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles z Hiszpanii)

 • Dz. U. L286 - 19 z 20104.11.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción)

 • Dz. U. L286 - 18 z 20104.11.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2010/001 DK/Nordjylland z Danii)

 • Dz. U. L286 - 17 z 20104.11.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2009/031 DK/Linak z Danii)

 • Dz. U. L286 - 16 z 20104.11.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2009/023 PT/Qimonda Portugalia)

 • Dz. U. L286 - 15 z 20104.11.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2009/015 DK/Danfoss Group z Danii)

 • Dz. U. L286 - 13 z 20104.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 989/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L286 - 11 z 20104.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 988/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L286 - 9 z 20104.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 987/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Marrone della Valle di Susa (ChOG)]

 • Dz. U. L286 - 7 z 20104.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 986/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika (ChNP)]

 • Dz. U. L286 - 5 z 20104.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 985/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Bruna bönor från Öland (ChOG)]

 • Dz. U. L286 - 3 z 20104.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 984/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Ovčí hrudkový syr – salašnícky (GTS)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.