Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 287 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

Data ogłoszenia:2010-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 287 POZ 1

4.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

DECYZJA RADY z dnia 14  maja 2010  r. w sprawie podpisania, w  imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o  partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i  Pacyfiku, z  jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23  czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w  Luksemburgu dnia 25  czerwca 2005  r. (2010/648/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

W wyniku wejścia w  życie Traktatu z  Lizbony w  dniu 1  grudnia 2009  r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i stała się jej następcą prawnym.

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 5,

(4)

Umowa powinna zostać podpisana,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1)

W dniu 23  lutego 2009  r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z  grupą państw Afryki, Karaibów i  Pacyfiku w  celu wprowadzenia po raz drugi zmian do Umowy o  partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej stro­ ny, podpisanej w  Kotonu dnia 23  czerwca 2000  r. (1), zmienionej po raz pierwszy w  Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2) (zwanej dalej „Umową z Kotonu”).

Artykuł  1

(2)

Negocjacje zostały zakończone dnia 19 marca 2010 r. po­ przez parafowanie na nadzwyczajnym wspólnym posie­ dzeniu Rady Ministrów AKP-UE tekstów stanowiących podstawę Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę z Ko­ tonu (zwanej dalej „Umową”).

Niniejszym zatwierdza się w  imieniu Unii podpisanie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o  partnerstwie między człon­ kami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a  Wspólnotą Europejską i  jej państwami członkowskimi, z  dru­ giej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmie­ nioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., wraz z dołączonymi do Aktu końcowego deklaracjami i deklara­ cją Unii, z zastrzeżeniem zawarcia tej Umowy.

(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27.

Teksty Umowy oraz Aktu końcowego są dołączone do niniejszej decyzji.

L 287/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2010

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wy­ znaczenia osoby lub osób upoważnionych do podpisania Umo­ wy w imieniu Unii z zastrzeżeniem jej zawarcia oraz do złożenia następującej deklaracji, która została dołączona do Aktu końcowego: „W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 1 grud­ nia 2009  r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym, w związku z czym od tej daty wyko­ nuje wszelkie prawa i ponosi wszelkie obowiązki Wspólnoty Eu­ ropejskiej. Z  tego względu odniesienia do »Wspólnoty Europejskiej« w  tekście Umowy należy traktować, w  odpowied­ nich przypadkach, jako odniesienia do »Unii Europejskiej«.

Unia Europejska zaproponuje państwom AKP wymianę listów w celu dostosowania Umowy do zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej wynikających z wejścia w życie Traktatu z Lizbony”. Artykuł  3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 maja 2010 r. W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 287 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 68 z 20104.11.2010

  Decyzja nr 2/2010 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L287 - 52 z 20104.11.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu o readmisji osób przebywających bez zezwolenia

 • Dz. U. L287 - 50 z 20104.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L287 - 3 z 20104.11.2010

  Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.