Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 287 POZ 52

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu o readmisji osób przebywających bez zezwolenia

Data ogłoszenia:2010-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 287 POZ 52

Strona 1 z 9
L 287/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2010

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu o readmisji osób przebywających bez zezwolenia

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz ISLAMSKA REPUBLIKA PAKISTANU, zwana dalej „Pakistanem”, zwane dalej indywidualnie „Stroną”, a wspólnie „Stronami”, PRAGNĄC zacieśniać wzajemną współpracę w celu skutecznego zwalczania nielegalnej imigracji, PRAGNĄC ustanowić w drodze niniejszej Umowy oraz na zasadzie wzajemności szybkie i skuteczne procedury ustalania tożsamości i organizowania bezpiecznego i zgodnego z przepisami powrotu osób, które nie spełniają warunków wjazdu, przebywania lub pobytu na terytorium Pakistanu bądź jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub przestały speł­ niać te warunki, oraz aby ułatwić tranzyt takich osób w duchu współpracy, PODKREŚLAJĄC, że niniejsza Umowa nie narusza praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności państw członkowskich Unii Europejskiej i Pakistanu wynikających z prawa międzynarodowego, ZWAŻYWSZY, że postanowienia tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i  wszystkie akty przyjęte na podstawie tego tytułu nie mają zastosowania do Królestwa Danii, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Definicje Na użytek niniejszej Umowy: a) „państwo członkowskie” oznacza każde państwo członkow­ skie Unii Europejskiej z wyjątkiem Królestwa Danii; „obywatel państwa członkowskiego” oznacza każdą osobę, która posiada obywatelstwo państwa członkowskiego w ro­ zumieniu definicji przyjętej na potrzeby Wspólnoty; „obywatel Pakistanu” oznacza każdą osobę, która posiada obywatelstwo Pakistanu; „obywatel państwa trzeciego” oznacza każdą osobę, która posiada obywatelstwo inne niż obywatelstwo Pakistanu albo jednego z państw członkowskich; „bezpaństwowiec” oznacza każdą osobę nieposiadającą obywatelstwa; „zezwolenie na pobyt” oznacza wszelkiego rodzaju zezwole­ nie wydane przez Pakistan lub jedno z  państw członkow­ skich uprawniające daną osobę do przebywania na terytorium państwa, które wydało zezwolenie;

g)

„wiza” oznacza zezwolenie wydane lub decyzję podjętą przez Pakistan lub jedno z  państw członkowskich, wymagane w  związku z  wjazdem na terytorium Pakistanu lub jednego z  państw członkowskich albo tranzytem przez terytorium tych krajów. Niniejsza definicja nie obejmuje lotniskowej wizy tranzytowej;

b)

h) „państwo składające wniosek” oznacza państwo (Pakistan lub jedno z  państw członkowskich), które składa wniosek o  re­ admisję zgodnie z art. 2 i 3 lub wniosek tranzytowy zgodnie z art. 12; i) „państwo rozpatrujące wniosek” oznacza państwo (Pakistan lub jedno z państw członkowskich), do którego skierowany jest wniosek o readmisję zgodnie z art. 2 i art. 3 lub wniosek tranzytowy zgodnie z art. 12 niniejszej Umowy.

SEKCJA  I OBOWIĄZKI W  ZAKRESIE READMISJI

c)

d)

e)

Artykuł  2 Readmisja własnych obywateli

f)

1. Państwo rozpatrujące wniosek, po ustaleniu obywatelstwa zgodnie art.  6, na wniosek państwa składającego wniosek ponownie przyjmuje swoich obywateli, którzy nie spełniają

4.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/53

obowiązujących warunków wjazdu, przebywania lub pobytu na terytorium państwa składającego wniosek lub przestały spełniać te warunki. 2. W razie konieczności państwo rozpatrujące wniosek bez­ zwłocznie wydaje osobie, na której readmisję wyrażono zgodę, dokument podróży, którego okres ważności wynosi przynajmniej sześć miesięcy. Jeżeli z przyczyn prawnych lub faktycznych dana osoba nie może zostać przekazana w okresie ważności dokumen­ tu podróży, państwo rozpatrujące wniosek wydaje w ciągu 14 dni nowy dokument podróży z takim samym okresem ważności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 287 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 68 z 20104.11.2010

  Decyzja nr 2/2010 Rady Ministrów AKP-UE z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie od dnia podpisania do dnia wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L287 - 50 z 20104.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L287 - 3 z 20104.11.2010

  Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L287 - 1 z 20104.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.