Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2010-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 1

5.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (2010/666/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 3 Do czasu jej wejścia w życie umowa jest stosowana tymcza­ sowo od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu, w którym strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakoń­ czenia niezbędnych w tym celu procedur (1). Artykuł 4 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do dokonania notyfikacji przewidzianej w art. 7 ust. 2 umowy. Artykuł 5 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 6 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 5, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową zawartą na poziomie Unii. W imieniu Unii Komisja wynegocjowała umowę z rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych (zwaną dalej „umową”), zgodnie z mechanizmami i wytycznymi zawartymi w załączniku do decyzji Rady z dnia 5 czerwca 2003 r. Umowa wynegocjowana przez Komisję powinna zostać podpisana i być tymczasowo stosowana, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy miedzy Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotni­ czych, z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący

(1) Data rozpoczęcia tymczasowego stosowania umowy zostanie opub­ likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 24 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7555)

 • Dz. U. L288 - 23 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/66/WE w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7474) (1)

 • Dz. U. L288 - 20 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/72/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 17 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/71/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metoflutryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 16 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 993/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L288 - 14 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 992/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 12 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Olive de Nîmes (ChNP)]

 • Dz. U. L288 - 10 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 990/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jabłka łąckie (ChOG)]

 • Dz. U. L288 - 2 z 20105.11.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.