Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 2

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2010-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 2

Strona 1 z 5
L 288/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2010

UMOWA między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

UNIA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz RZĄD SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI WIETNAMU, z drugiej strony, (zwane dalej „stronami”), STWIERDZAJĄC, że dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawarte między siedemnastoma państwami członkow­ skimi Unii Europejskiej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu zawierają postanowienia sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, STWIERDZAJĄC, że Unia Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie szeregu aspektów, które mogą zostać włączane do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Unii Europejskiej przewoźnicy lotniczy Unii Europejskiej ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do pozbawionego dyskryminacji dostępu do tras lotniczych między państwami członkow­ skimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Unią Europejską a pewnymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych koncesjonowanych zgodnie z prawem Unii Europejskiej, UZNAJĄC, że niektóre postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, które są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, muszą zostać doprowadzone do zgodności z tym prawem w celu ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla wykonywania przewozów lotniczych między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, a także w celu zachowania ciągłości takich przewozów, STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Unii Europejskiej przewoźnicy lotniczy nie mogą co do zasady zawierać porozu­ mień, które mogłyby wpływać na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji, UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, które (i) wymagają lub sprzyjają przyjmowaniu porozu­ mień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw lub uzgodnionych praktyk, które zapobiegają, zakłó­ cają lub ograniczają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach; lub (ii) wzmacniają skutki wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; lub (iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za podjęcie środków, które zapobiegają, zakłócają lub ograni­ czają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, mogą uniemożliwić skuteczne działanie reguł konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw, STWIERDZAJĄC, że celem Unii Europejskiej jako strony tych negocjacji nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu lotniczego między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu ani naruszenie równowagi między przewoźni­ kami lotniczymi Unii Europejskiej a przewoźnikami lotniczymi z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, ani też negocjo­ wanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących dwustronnych umów o komunikacji lotniczej dotyczących praw przewozowych, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Dla celów niniejszej umowy określenie „państwa człon­ kowskie” oznacza państwa członkowskie Unii Europejskiej a określenie „Traktaty UE” oznacza Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 2. Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku 1 odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywa­ teli państw członkowskich Unii Europejskiej. 3. Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku 1 odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych pochodzących z państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do prze­ woźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczo­ nych przez to państwo członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 24 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7555)

 • Dz. U. L288 - 23 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/66/WE w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7474) (1)

 • Dz. U. L288 - 20 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/72/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 17 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/71/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metoflutryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 16 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 993/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L288 - 14 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 992/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 12 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Olive de Nîmes (ChNP)]

 • Dz. U. L288 - 10 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 990/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jabłka łąckie (ChOG)]

 • Dz. U. L288 - 1 z 20105.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.