Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 20 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/72/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2010-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 20 - Strona 2

Strona 2 z 3

Niderlandy zostały wyznaczone jako państwo pełniące rolę sprawozdawcy i w dniu 1 kwietnia 2008 r. przed­ łożyły Komisji sprawozdanie właściwego organu, wraz z zaleceniem, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007. Sprawozdanie właściwego organu zostało poddane prze­ glądowi przez państwa członkowskie i Komisję. Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 wyniki przeglądu zostały uwzględnione w sprawozdaniu z oceny przez Stały Komitet ds. Produktów Biobój­ czych w dniu 27 maja 2010 r. Na podstawie przeprowadzonych badań można ocze­ kiwać, iż produkty biobójcze zawierające spinosad, stoso­ wane jako insektycydy, akarycydy i produkty stosowane w celu zwalczania innych stawonogów, spełniają wymogi ustanowione w art. 5 dyrektywy 98/8/WE. Należy zatem włączyć spinosad do załącznika I do tej dyrektywy. Nie wszystkie potencjalne zastosowania zostały ocenione na poziomie unijnym. Dlatego stosowne jest, aby

(10)

(2)

(3)

(8)

(4)

(9)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

(11)

5.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/21

(12)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 98/8/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Transpozycja 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 października 2011 r., przepisy ustawowe, wyko­ nawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 1 listopada 2012 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 288/22

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do dyrektywy 98/8/WE dodaje się następującą pozycję dotyczącą substancji spinosad:

Termin zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 3 (oprócz produktów zawierających więcej niż jedną substancję czynną; w przypadku takich produktów obowiązuje termin zapewnienia zgodności z art. 16 ust. 3 określony w ostatniej z decyzji dotyczących włączenia substancji czynnych wchodzących w skład danego produktu)

PL

Nr

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC numery identyfikacyjne

Minimalna czystość substancji czynnej w produkcie biobójczym wprowadzonym do obrotu

Data włączenia

Data wygaśnięcia włączenia

Typ produktu

Przepisy szczegółowe (*)

„37

Spinosad

Nr WE: 434-300-1 Nr CAS: 168316-95-8 Spinosad jest mieszaniną 50–95 % spinozynu A i 5–50 % spinozynu D. Spinozyn A (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bR)-2-[(6-deoksy-2,3,4-tri-Ometylo-α-L-mannopiranozylo)oksy]13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetyla­ mino)tetrahydro-6-metylo-2Hpirano-2-ylo]oksy]-9-etylo2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14, 16a,16b-tetradekahydro-14-metylo1H-as-indaceno[3,2-d]oksacyklodo­ decyno-7,15-dion Nr CAS: 131929-60-7 Spinozyn D (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS, 16bS)-2-[(6-deoksy-2,3,4-tri-Ometylo-α-L-mannopiranozylo)oksy]13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetyla­ mino)tetrahydro-6-metylo-2Hpirano-2-ylo]oksy]-9-etylo2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14, 16a,16b-tetradekahydro-4,14-dime­ tylo-1H-as-indaceno[3,2-d]oksacy­ klododecyno-7,15-dion Nr CAS: 131929-63-0

850 g/kg

1 listopada 2012 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 20 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 24 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7555)

 • Dz. U. L288 - 23 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/66/WE w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7474) (1)

 • Dz. U. L288 - 17 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/71/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metoflutryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 16 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 993/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L288 - 14 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 992/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 12 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Olive de Nîmes (ChNP)]

 • Dz. U. L288 - 10 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 990/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jabłka łąckie (ChOG)]

 • Dz. U. L288 - 2 z 20105.11.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L288 - 1 z 20105.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.