Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 20 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/72/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2010-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 20 - Strona 3

Strona 3 z 3

31 października 2014 r.

31 października 2022 r.

18

Przy dokonywaniu oceny wniosku o zezwolenie na stosowanie produktu zgodnie z art. 5 i załącznikiem VI państwa członkowskie doko­ nują, jeśli jest to właściwe dla określonego produktu, oceny tych scenariuszy zastosowań lub narażenia oraz tych zagrożeń w odniesieniu do działów i populacji, które nie zostały w odpowiedni sposób uwzględnione w unijnej ocenie ryzyka. Państwa członkowskie dbają o to, aby zezwolenia spełniały następujące warunki: — Podlegały odpowiednim środkom ogranicza­ jącym ryzyko; w szczególności produkty prze­ znaczone do użytku profesjonalnego przez spryskiwanie były stosowane przy użyciu właściwego wyposażenia ochrony osobistej, chyba że we wniosku dotyczącym zezwolenia na stosowanie produktu można dowieść, iż zagrożenia dla użytkowników profesjonalnych mogą zostać ograniczone do dopuszczalnego poziomu za pomocą innych środków. — W odniesieniu do produktów zawierających spinosad, które mogą powodować pozosta­ łości w żywności lub paszy, państwa człon­ kowskie weryfikują, czy zachodzi potrzeba ustalenia nowych lub zmiany obowiązujących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 470/2009 i/lub rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 oraz przyjmują wszelkie stosowne środki łagodzące zapewniające nieprzekraczanie takich mających zastoso­ wanie poziomów.”

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010

(*) Do celów wdrożenia wspólnych zasad załącznika VI treść sprawozdań z oceny i wnioski z nich są dostępne na stronie internetowej Komisji: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 20 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 24 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7555)

 • Dz. U. L288 - 23 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/66/WE w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7474) (1)

 • Dz. U. L288 - 17 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/71/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metoflutryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 16 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 993/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L288 - 14 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 992/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 12 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Olive de Nîmes (ChNP)]

 • Dz. U. L288 - 10 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 990/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jabłka łąckie (ChOG)]

 • Dz. U. L288 - 2 z 20105.11.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L288 - 1 z 20105.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.