Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/66/WE w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7474) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 23

5.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/23

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/66/WE w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7474)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/667/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastew­ nych (1), w szczególności jej art. 13a, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 3 decyzji 2007/66/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Tymczasowe doświadczenie rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2007 r., a kończy dnia 31 grudnia 2013 r.”. Artykuł 2 Przypis 1 załącznika do decyzji 2007/66/WE otrzymuje brzmienie: „(1) http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_ herbage_seed_lot_size_content- - -1- -1265- -484.html” Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Tymczasowe doświadczenie, o którym mowa w decyzji Komisji 2007/66/WE (2), ma zakończyć się dnia 30 czerwca 2012 r. Decyzja 2007/66/WE wprowadza wymóg postępowania zgodnie z przyjętym przez Radę OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dokumentem pt. „Badanie ISTA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Nasion)/ISF (Międzynarodowej Federacji Nasiennej) dotyczące wielkości partii materiału siewnego traw” w przypadku odstępstwa od przewidzianej maksy­ malnej wielkości partii materiału siewnego gramineae. Badanie ISTA/ISF dotyczące wielkości partii materiału siewnego traw trwa do dnia 31 grudnia 2013 r. Tymczasowe doświadczenie, o którym mowa w decyzji 2007/66/WE, także powinno zakończyć się dnia 31 grudnia 2013 r., aby dopasować datę jego zakoń­ czenia do daty zakończenia doświadczenia ISTA/ISF. Ponadto należy zaktualizować odniesienie do doświad­ czenia ISTA/ISF, ponieważ dostępna jest nowa strona internetowa. Należy zatem 2007/66/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298/66. (2) Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 161.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 288 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 24 z 20105.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7555)

 • Dz. U. L288 - 20 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/72/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia spinosadu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 17 z 20105.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/71/UE z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia metoflutryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L288 - 16 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 993/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L288 - 14 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 992/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 12 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Olive de Nîmes (ChNP)]

 • Dz. U. L288 - 10 z 20105.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 990/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jabłka łąckie (ChOG)]

 • Dz. U. L288 - 2 z 20105.11.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L288 - 1 z 20105.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.