Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 29 POZ 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/3/UE z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniająca załączniki III i VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego

Data ogłoszenia:2010-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 29 POZ 5

2.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/5

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/3/UE z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniająca załączniki III i VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

Należy zatem 76/768/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycz­ nych,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Bezpieczeństwa Konsumentów,

Artykuł 1 W załącznikach III i VI do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2

(1)

W opinii z dnia 15 kwietnia 2008 r. Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich (SCCP), decyzją Komisji 2008/721/WE (2) zastąpiony przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), stwierdził, że Ethyl Lauroyl Arginate HCl nie stanowi zagrożenia dla konsumentów, jeżeli nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego stężenia 0,8 % w mydle, szamponach przeciwłupieżowych i dezodorantach innych niż w aerozolu. W związku z tym należy go włączyć do załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG.

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 września 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 marca 2011 r.

(2)

W tej samej opinii Komitet stwierdził, że Ethyl Lauroyl Arginate HCl nie stanowi zagrożenia dla konsumentów, jeżeli nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego stężenia 0,4 % w przypadku użycia go jako środka konserwującego w produktach kosmetycznych. Komitet stwierdził jednak, że ze względu na ryzyko podrażnienia śluzówki i dróg oddechowych substancja ta nie powinna być używana w produktach do stosowania na wargach, produktach do higieny jamy ustnej i w aerozolach. W związku z tym należy ją włączyć do załącznika VI do dyrektywy 76/768/EWG, z uwzględnieniem tych ograniczeń.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169. (2) Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21.

L 29/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2010

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

2.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/7

ZAŁĄCZNIK 1. W tabeli znajdującej się w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG dodaje się pozycję w brzmieniu:

Ograniczenia Numer porządkowy Maksymalne dopuszczalne stężenie w gotowych produktach kosmetycznych d

Substancja

Zakres zastosowania i/lub użycia

Inne ograniczenia i wymagania

Warunki stosowania i ostrzeżenia, które muszą być wydrukowane na etykiecie f

a

b

c

e

„207

Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (*) Chlorowodorek Να-dodekanoilo-L-argi­ ninianu etylu Nr CAS 60372-77-2 Nr WE 434-630-6

a) mydło b) szampony prze­ ciwłupieżowe c) dezodoranty inne niż w aerozolu

0,8 %

Do celów innych niż zahamowanie rozwoju drobnoustrojów w produkcie. Cel musi wynikać z prezentacji produktu.

(*) W odniesieniu do zastosowania jako środek konserwujący zob. załącznik VI część 1 pozycja 58.”

2. W tabeli znajdującej się w części 1 załącznika VI do dyrektywy 76/768/EWG dodaje się pozycję w brzmieniu:

Numer referencyjny

Substancja

Maksymalne dopuszczalne stężenie

Ograniczenia i wymagania

Warunki stosowania i ostrzeżenia, które muszą być wydrukowane na etykiecie e

a

b

c

d

„58

Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (*) (**) Chlorowodorek Να-dodekanoilo-L-argini­ nianu etylu CAS Nr 60372-77-2 EC Nr 434-630-6

0,4 %

Nie używać w produktach do stosowania na wargach, produktach do higieny jamy ustnej i w produktach w aerozolu.

(**) W odniesieniu do zastosowań innych niż jako środek konserwujący zob. załącznik III część 1 pozycja 207.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 29 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 34 z 20102.2.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej (  Dz.U. L 287 z 31.10.2009)

 • Dz. U. L29 - 8 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. w sprawie pomocy, której Polska zamierza udzielić na rzecz Dell Products (Poland) Sp. z o.o. C 46/08 (ex N 775/07) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6868) (1)

 • Dz. U. L29 - 3 z 20102.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 90/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L29 - 1 z 20102.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 89/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.