Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7499)

Data ogłoszenia:2010-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 39

Strona 1 z 11
6.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/39

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7499) (2010/670/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 10a ust. 8 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Finansowanie w ramach niniejszej decyzji powinno być uzależnione od zatwierdzenia przez Komisję, na mocy art. 107 i 108 Traktatu, wszelkiego elementu pomocy państwa w całkowitym wkładzie finansowym ze środków publicznych, mając na uwadze zapewnienie, by finanso­ wanie ograniczało się do zakresu niezbędnego do reali­ zacji i eksploatacji projektu przy uwzględnieniu poten­ cjalnych negatywnych skutków dla konkurencyjności. Państwa członkowskie powinny zatem zgłosić Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu wszelkie finansowanie stanowiące pomoc państwa, tak by umożliwić koordy­ nację procedury wyboru w ramach niniejszej decyzji z oceną pomocy państwa. Finansowanie przewidziane w ramach niniejszej decyzji nie stanowi części budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Może być zatem łączone z finansowaniem w ramach innych instrumentów, w tym funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz Europejskiego programu ener­ getycznego na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG). Może być również łączone z finansowaniem kredytów w ramach mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka ustanowionego przez Unię i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). W celu zapobiegania rywalizacji o dotacje między państwami członkowskimi finansowanie w ramach niniejszej decyzji należy ustalić na poziomie 50 % odpo­ wiednich kosztów, chyba że całkowita kwota finanso­ wania w ramach niniejszej decyzji przekroczyłaby limit wynoszący 15 % całkowitej liczby dostępnych upraw­ nień, o której mowa w dyrektywie 2003/87/WE, w którym to przypadku finansowanie powinno zostać ograniczone do 15 % całkowitej liczby dostępnych uprawnień. Finansowanie powinno również mieć charakter uzupełniający w stosunku do podstawowego współfinansowania ze strony wykonawcy projektu. W celu zapobieżenia preferencyjnemu traktowaniu projektów finansowanych w ramach EPENG finanso­ wanie w ramach niniejszej decyzji powinno zostać pomniejszone o kwotę finansowania uzyskaną ze środków EPENG. Unijny program demonstracyjny obejmujący najlepsze potencjalne projekty wykorzystujące szeroką gamę tech­ nologii w równomiernie rozmieszczonych pod względem

W czerwcu 2008 r. Rada Europejska wezwała Komisję do jak najszybszego przedstawienia mechanizmu mają­ cego na celu zachęcenie państw członkowskich i sektora prywatnego do dokonywania inwestycji zapew­ niających budowę i eksploatację do roku 2015 do 12 obiektów demonstracyjnych w zakresie wychwytywania i składowania CO2 („CCS”). Artykuł 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE ustanawia mechanizm finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych, których celem jest bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 (zwanych dalej „projektami demonstracyjnymi w zakresie CCS”), oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odna­ wialnej (zwanych dalej „projektami demonstracyjnymi w zakresie RES”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 53 z 20106.11.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2010/19)

 • Dz. U. L290 - 51 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia penflufenu i fluksapyroksadu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7439) (1)

 • Dz. U. L290 - 49 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną spirotetramat (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7437) (1)

 • Dz. U. L290 - 37 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1002/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 33 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1001/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające po raz 138. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L290 - 26 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1000/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004 i (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2011 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj, mięsa drobiowego oraz pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy

 • Dz. U. L290 - 24 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 999/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd) (1)

 • Dz. U. L290 - 22 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 998/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG) (1)

 • Dz. U. L290 - 1 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 997/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.