Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną spirotetramat (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7437) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 49

6.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 listopada 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną spirotetramat (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7437)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/671/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

dyrektywy 91/414/EWG, w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawcę. W dniu 29 kwietnia 2008 r. państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło Komisji projekt sprawoz­ dania oceniającego.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit czwarty,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Po przedłożeniu projektu sprawozdania z oceny przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdzono, iż należy zwrócić się do wnioskodawcy o dalsze informacje, a państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy zbada te informacje i przedstawi swoją ocenę. W związku z powyższym dokumentacja jest w dalszym ciągu badana, a zakończenie oceny doku­ mentacji nie będzie możliwe w ramach czasowych prze­ widzianych w dyrektywie 91/414/EWG.

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w październiku 2006 r. Austria otrzymała od przedsię­ biorstwa Bayer CropScience AG wniosek o włączenie substancji czynnej spirotetramat do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzją Komisji 2007/560/WE (2) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji okre­ ślone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

(5)

Ponieważ dotychczasowa ocena nie dała jak na razie żadnego powodu do zaniepokojenia, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie na okres 24 miesięcy tymczasowych zezwoleń przyznanych na środki ochrony roślin zawierające wspomnianą substancję czynną zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić kontynuowanie badania dokumentacji. Oczekuje się, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie ewentualnego włączenia spirotetramatu do załącznika I do tej dyrek­ tywy zostaną zakończone w ciągu 24 miesięcy.

(2)

Potwierdzenie kompletności dokumentacji było niezbędne, aby umożliwić poddanie jej szczegółowemu zbadaniu, a także aby umożliwić państwom członkow­ skim przyznawanie tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech lat na środki ochrony roślin zawierające wspomnianą substancję czynną, przy spełnieniu warunków ustanowionych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności warunku odnoszącego się do szczegółowej oceny substancji czynnych i środków ochrony roślin w świetle wymogów ustano­ wionych w tej dyrektywie.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Wpływ wyżej wymienionej substancji czynnej na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4

Artykuł 1 Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwo­ lenia na środki ochrony roślin zawierające spirotetramat na okres upływający najpóźniej dnia 31 grudnia 2012 r.

(1 )

Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 213 z 15.8.2007, s. 29.

L 290/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2010

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wygasa z dniem 31 grudnia 2012 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 53 z 20106.11.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2010/19)

 • Dz. U. L290 - 51 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia penflufenu i fluksapyroksadu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7439) (1)

 • Dz. U. L290 - 39 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7499)

 • Dz. U. L290 - 37 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1002/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 33 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1001/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające po raz 138. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L290 - 26 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1000/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004 i (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2011 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj, mięsa drobiowego oraz pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy

 • Dz. U. L290 - 24 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 999/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd) (1)

 • Dz. U. L290 - 22 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 998/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG) (1)

 • Dz. U. L290 - 1 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 997/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.