Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia penflufenu i fluksapyroksadu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7439) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 51

6.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/51

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 listopada 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia penflufenu i fluksapyroksadu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7439)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/672/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dokumentacje dotyczące substancji czynnych, o których mowa w załączniku do niniejszej decyzji, przedłożone Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tych substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, zasadniczo speł­ niają wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do tej dyrektywy. Dokumentacje te spełniają także wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środka ochrony roślin zawiera­ jącego substancję czynną, biorąc pod uwagę proponowane zastosowania. Artykuł 2 Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy kontynuuje proces szczegółowego badania dokumentacji, o których mowa w art. 1, i w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r., przekazuje Komisji wnioski z tego badania z zaleceniem włączenia bądź niewłączenia substancji czynnych, o których mowa w art. 1, do załącznika I do dyrek­ tywy 91/414/EWG wraz z wszelkimi odnośnymi warunkami. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje ustalenie unijnego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do wyko­ rzystania w środkach ochrony roślin. Dokumentacja dotycząca substancji czynnej penflufen została przedłożona władzom Zjednoczonego Królestwa przez Bayer CropScience AG w dniu 9 grudnia 2009 r. wraz z wnioskiem o jej włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca substancji czynnej fluksapyro­ ksad została przedłożona władzom Zjednoczonego Królestwa przez BASF SE w dniu 11 grudnia 2009 r. wraz z wnioskiem o jej włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Władze Zjednoczonego Królestwa poinformowały Komisję, że po wstępnym badaniu można uznać, że dokumentacje dotyczące tych substancji czynnych speł­ niają wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożone dokumentacje spełniają również wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do dyrek­ tywy 91/414/EWG w odniesieniu do środka ochrony roślin zawierającego te substancje czynne. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacje zostały następnie przekazane przez poszczególnych wnioskodawców Komisji i pozostałym państwom człon­ kowskim oraz Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt. Niniejsza decyzja powinna stanowić formalne potwier­ dzenie, na poziomie Unii Europejskiej, że powyższe dokumentacje uznano za zasadniczo spełniające wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i, dla przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawie­ rającego wymienione substancje czynne, wymogi okre­ ślone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG.

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli dnia 5 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

L 290/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2010

ZAŁĄCZNIK SUBSTANCJA CZYNNA, KTÓREJ DOTYCZY NINIEJSZA DECYZJA

Nazwa zwyczajowa, numer identyfikacyjny CIPAC Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

Penflufen Nr CIPAC: 826 Fluksapyroksad Nr CIPAC: Jeszcze nienadany

Bayer CropScience AG BASF SE

9 grudnia 2009 r. 11 grudnia 2009 r.

Zjednoczone Królestwo Zjednoczone Królestwo

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 53 z 20106.11.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2010/19)

 • Dz. U. L290 - 49 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną spirotetramat (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7437) (1)

 • Dz. U. L290 - 39 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7499)

 • Dz. U. L290 - 37 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1002/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 33 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1001/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające po raz 138. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L290 - 26 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1000/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004 i (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2011 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj, mięsa drobiowego oraz pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy

 • Dz. U. L290 - 24 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 999/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd) (1)

 • Dz. U. L290 - 22 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 998/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG) (1)

 • Dz. U. L290 - 1 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 997/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.