Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014

Data ogłoszenia:2010-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

(9)

W oczekiwaniu na zakończenie procedur wymaganych w celu ich zawarcia, umowy, o których mowa w motywie 4, protokoły, o których mowa w motywie 7, należy stosować tymczasowo,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdzaa się podpisanie w imieniu Unii następu­ jących umów i protokołów, z zastrzeżeniem ich zawarcia: — umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liech­ tensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014 wraz z załącznikiem, — umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014, — protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii, wraz z załącznikiem, — protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii wraz z załącznikiem. Teksty umów i protokołów dodatkowych wraz z załącznikami są dołączone do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby (osób) umocowanej (umocowanych) do podpi­ sania tych umów i protokołów w imieniu Unii, z zastrzeżeniem ich zawarcia. Artykuł 3 W oczekiwaniu na zakończenie procedur wymaganych w celu ich zawarcia, umowy i protokoły, o których mowa w art. 1, stosuje się tymczasowo od następujących dat: — umowę między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liech­ tensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014 wraz z załącznikiem od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dokonaniu ostatniej notyfikacji w tym celu; — umowę między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014 od pierwszego dnia pierwszego miesiąca nastę­ pującego po dokonaniu ostatniej notyfikacji w tym celu; — protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspól­ notą Gospodarczą a Republiką Islandii wraz z załącznikiem od pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po dokonaniu ostatniej notyfikacji w tym celu;

(6)

W tym celu Komisja przeprowadziła w imieniu Unii negocjacje dotyczące nowych protokołów dodatkowych do tych umów o wolnym handlu odpowiednio z Islandią i Norwegią, w celu określenia postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii niektórych ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z Islandii i z Norwegii w latach 2009–2014. Należy podpisać te protokoły dodatkowe z zastrzeżeniem ich zawarcia w późniejszym terminie. Zastąpienie dotychczasowych mechanizmów nowymi mechanizmami, które odnoszą się do różnych okresów czasowych, różnych wysokości środków oraz różnych przepisów je wdrażających, a także odnowienie i przedłużenie ustępstw odnoszących się do niektórych ryb i produktów rybołówstwa, w całości, stanowi ważny rozwój w stowarzyszeniu z państwami EFTA należącymi do EOG, który uzasadnia odwołanie się do artykułu 217 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(7)

(8)

(1) Dz.U. L 130 z 29.4.2004, s. 85 (Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym w języku polskim). (2) Dz.U. L 130 z 29.4.2004, s. 89 (Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym w języku polskim). (3) Dz.U. L 221 z 25.8.2007, s. 58. (4) Dz.U. L 221 z 25.8.2007, s. 62.

9.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/3

— protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii wraz z załącznikiem od pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po dokonaniu ostatniej notyfikacji w tym celu. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2010 r. W imieniu Rady

S. VANACKERE

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 47 z 20109.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7579) (1)

 • Dz. U. L291 - 45 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1007/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L291 - 43 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1006/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L291 - 36 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1005/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L291 - 31 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia odliczeń od niektórych kwot połowowych na rok 2010 z powodu przełowienia w poprzednim roku

 • Dz. U. L291 - 22 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L291 - 18 z 20109.11.2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

 • Dz. U. L291 - 14 z 20109.11.2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

 • Dz. U. L291 - 10 z 20109.11.2010

  Umowa między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014

 • Dz. U. L291 - 4 z 20109.11.2010

  Umowa między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.