Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014

Data ogłoszenia:2010-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 1

Strona 1 z 2
9.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014 (2010/674/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 5, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii doty­ czący programu współpracy na rzecz wzrostu gospo­ darczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii (4), oraz

— program współpracy, o którym mowa w porozumieniu w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii doty­ czący programu współpracy na rzecz wzrostu gospo­ darczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii (5).

Następujący mechanizm finansowy i program współ­ pracy wygasł dnia 30 kwietnia 2009 r.: — mechanizm finansowy EOG na lata 2004–2009 prze­ widziany w Protokole 38a do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozu­ mienie EOG”) (1), który uzupełniono w 2007 r. o dodatek w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Porozumienia EOG (2), — norweski mechanizm finansowy na lata 2004–2009 przewidziany w Umowie między Królestwem Norwegii i Wspólnotą Europejską dotyczący norwe­ skiego mechanizmu finansowego na lata 2004–2009 (3), — program współpracy, o którym mowa w porozumieniu w formie wymiany listów między

(2)

Potrzeba zmniejszenia zróżnicowania gospodarczego i społecznego w Europejskim Obszarze Gospodarczym istnieje nadal. Należy zatem ustanowić nowy mechanizm wnoszenia wkładów finansowych przez państwa EFTA należące do EOG i ustanowić nowy norweski mechanizm finansowy.

(3)

W tym celu Komisja przeprowadziła w imieniu Unii negocjacje dotyczące umowy z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie nowego mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014 wraz z załącznikiem do tej umowy. Załącznik przyjmie formę Protokołu, zwanego Protokołem 38b do Porozumienia EOG. W tym samym celu Komisja przeprowadziła także w imieniu Unii nego­ cjacje dotyczące umowy z Norwegią w sprawie nowego norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014.

(1) Dz.U. L 130 z 29.4.2004, s. 14 (Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym w języku polskim). (2) Dz.U. L 221 z 25.8.2007, s. 18. (3) Dz.U. L 130 z 29.4.2004. s. 81 (Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym w języku polskim).

(4)

Umowy te należy podpisać z zastrzeżeniem ich zawarcia w późniejszym terminie.

(4) Dz.U. L 221 z 25.8.2007, s. 46. (5) Dz.U. L 221 z 25.8.2007, s. 52.

L 291/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2010

(5)

Postanowienia szczególne mające zastosowanie do przy­ wozu do Unii niektórych ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z Islandii i z Norwegii przewidziane w następujących dodatkowych protokołach wygasły dnia 30 kwietnia 2009 r. oraz należy dokonać ich prze­ glądu zgodnie z art. 2 tych protokołów: — protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgier­ skiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (1); — protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgier­ skiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (2); — protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Euro­ pejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (3); — protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Euro­ pejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 47 z 20109.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7579) (1)

 • Dz. U. L291 - 45 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1007/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L291 - 43 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1006/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L291 - 36 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1005/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L291 - 31 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia odliczeń od niektórych kwot połowowych na rok 2010 z powodu przełowienia w poprzednim roku

 • Dz. U. L291 - 22 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L291 - 18 z 20109.11.2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

 • Dz. U. L291 - 14 z 20109.11.2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

 • Dz. U. L291 - 10 z 20109.11.2010

  Umowa między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014

 • Dz. U. L291 - 4 z 20109.11.2010

  Umowa między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.