Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 10

Tytuł:

Umowa między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014

Data ogłoszenia:2010-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 10

Strona 1 z 3
L 291/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2010

UMOWA między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014 Artykuł 1 Królestwo Norwegii zobowiązuje się do przyczynienia się przez okres pięciu lat do zmniejszania zróżnicowania gospodarczego i społecznego w Europejskim Obszarze Gospodarczym i do wzmacniania swoich relacji z państwami będącymi beneficjen­ tami w ramach oddzielnego norweskiego mechanizmu finanso­ wego na rzecz obszarów priorytetowych wymienionych w art. 3. Artykuł 2 Całkowita kwota wkładu finansowego przewidzianego w art. 1 wynosi 800 mln EUR i jest udostępniana na pokrycie zobo­ wiązań w rocznych transzach wynoszących 160 mln EUR w okresie od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. włącznie. Artykuł 3 Wkłady finansowe dostępne są w następujących obszarach prio­ rytetowych: a) wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla; b) „proekologiczne innowacje” w przemyśle; c) badania i nauka; d) rozwój społeczny; e) wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne; f) wspieranie godnej pracy i dialogu trójstronnego. Docelowy przydział dla obszaru priorytetowego a) wynosi co najmniej 20 %. Uwzględnia się odpowiednio różne potrzeby i wielkość każdego państwa będącego beneficjentem. Jeden procent przydziału dla każdego państwa będącego benefi­ cjentem przeznacza się na fundusz na rzecz wspierania godnej pracy i dialogu trójstronnego, którym zarządzać będzie podmiot wyznaczony przez Królestwo Norwegii zgodnie z kluczem podziału, o którym mowa w art. 5. Artykuł 4 Wkład Królestwa Norwegii nie przekracza 85 % kosztów programu. W szczególnych przypadkach może on wynosić nawet 100 % kosztów programu. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie pomocy państwa. Komisja Europejska bada wszystkie programy i wszelkie istotne zmiany w programach pod kątem ich zgodności z celami Unii Europejskiej.

Państwo będące beneficjentem Środki finansowe (mln EUR)

Odpowiedzialność Królestwa Norwegii za projekty ogranicza się do zapewnienia środków zgodnie z uzgodnionym planem. Nie ponosi ono odpowiedzialności wobec osób trzecich. Artykuł 5 Środki udostępnia się następującym państwom będącym benefi­ cjentami: Bułgarii, Republice Czeskiej, Estonii, Cyprowi, Łotwie, Litwie, Węgrom, Malcie, Polsce, Rumunii, Słowenii i Słowacji, zgodnie z następującym podziałem:

Bułgaria Cypr Republika Czeska Estonia Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Rumunia Słowenia Słowacja

48,00 4,00 70,40 25,60 38,40 45,60 83,20 1,60 311,20 115,20 14,40 42,40

Artykuł 6 W listopadzie 2011 r., a następnie w listopadzie 2013 r., zostanie przeprowadzony przegląd w celu ponownego przy­ działu wszelkich nieobjętych zobowiązaniem dostępnych środków na priorytetowe projekty w którymkolwiek państwie będącym beneficjentem. Artykuł 7 Wkład finansowy przewidziany w art. 1 jest ściśle skoordyno­ wany z wkładem państw EFTA przewidzianym w mechanizmie finansowym EOG. W szczególności Królestwo Norwegii zapewnia zasadniczo jednakowe procedury składania wniosków i warunki wdrażania dla obydwu mechanizmów finansowych, o których mowa w poprzednim ustępie. W stosownych przypadkach uwzględnia się odpowiednio wszystkie istotne zmiany w polityce spójności realizowanej przez Unię Europejską.

9.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/11

Artykuł 8 Przy wdrażaniu mechanizmu finansowego EOG stosuje się następujące zasady: 1. Na wszystkich etapach wdrażania stosuje się najwyższy stopień przejrzystości, rozliczalności i gospodarności, a także cele i zasady dobrych rządów, zrównoważonego rozwoju i równouprawnienia płci. Cele norweskiego mecha­ nizmu finansowego realizuje się w ramach ścisłej współpracy między państwami będącymi beneficjentami a Królestwem Norwegii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 47 z 20109.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7579) (1)

 • Dz. U. L291 - 45 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1007/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L291 - 43 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1006/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L291 - 36 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1005/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L291 - 31 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia odliczeń od niektórych kwot połowowych na rok 2010 z powodu przełowienia w poprzednim roku

 • Dz. U. L291 - 22 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L291 - 18 z 20109.11.2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

 • Dz. U. L291 - 14 z 20109.11.2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

 • Dz. U. L291 - 4 z 20109.11.2010

  Umowa między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014

 • Dz. U. L291 - 1 z 20109.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.