Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 18

Tytuł:

Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

Data ogłoszenia:2010-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 18

Strona 1 z 2
L 291/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2010

PROTOKÓŁ DODATKOWY do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

UNIA EUROPEJSKA oraz KRÓLESTWO NORWEGII UWZGLĘDNIAJĄC umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii podpisaną dnia 14 maja 1973 r. oraz dotychczasowe ustalenia dotyczące handlu rybami i produktami rybołówstwa między Norwegią a Unią Europejską, UWZGLĘDNIAJĄC protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2, UWZGLĘDNIAJĄC protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2, POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ NINIEJSZY PROTOKÓŁ:

Artykuł 1 Postanowienia szczególne regulujące przywóz do Unii Europej­ skiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z Norwegii są określone w niniejszym protokole i załączniku do niniejszego protokołu.

Artykuł 4 Regułami pochodzenia obowiązującymi w odniesieniu do kontyngentów taryfowych wymienionych w załączniku do niniejszego protokołu są reguły określone w protokole 3 do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii podpisanej dnia 14 maja 1973 r. Artykuł 5 Niniejszy protokół jest ratyfikowany lub zatwierdzony przez strony zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające składa się w Sekretariacie Gene­ ralnym Rady Unii Europejskiej. Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwier­ dzającego. W oczekiwaniu na zakończenie procedur, o których mowa w akapicie 1 i 2, niniejszy Protokół stosuje się tymczasowo, od pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po doko­ naniu ostatniej notyfikacji w tym celu. Artykuł 6

Roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe są określone w załączniku do niniejszego protokołu. Przedmiotowe kontyn­ genty taryfowe obejmują okres od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. Przed upływem tego okresu wielkość kontyngentów zostanie poddana przeglądowi z uwzględnieniem interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Artykuł 2 Poziomy kontyngentów taryfowych, które powinny były zostać otwarte dla Norwegii od dnia 1 maja 2009 r. do chwili wdro­ żenia niniejszego protokołu, dzieli się na równe części i przydziela na poszczególne lata w pozostałym okresie obowią­ zywania niniejszego protokołu.

Artykuł 3 Norwegia podejmuje wszystkie konieczne kroki w celu zapew­ nienia kontynuacji uregulowania określonego w dekrecie królewskim z dnia 21 kwietnia 2006 r. umożliwiającego swobodny tranzyt ryb i produktów rybołówstwa wyładowywa­ nych w Norwegii ze statków pod banderą państwa członkow­ skiego Unii Europejskiej. Uregulowanie to obowiązuje w okresie, o którym mowa w art. 1, po wdrożeniu rocznych kontyngentów taryfowych.

Niniejszy protokół, sporządzony w jednym egzemplarzu w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotew­ skim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portu­ galskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i norweskim, przy czym każda z tych wersji językowych jest na równi autentyczna, zostaje złożony w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, który prze­ każe każdej ze stron niniejszej umowy jej uwierzytelniony odpis.

9.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/19

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 47 z 20109.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7579) (1)

 • Dz. U. L291 - 45 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1007/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L291 - 43 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1006/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L291 - 36 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1005/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L291 - 31 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia odliczeń od niektórych kwot połowowych na rok 2010 z powodu przełowienia w poprzednim roku

 • Dz. U. L291 - 22 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L291 - 14 z 20109.11.2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

 • Dz. U. L291 - 10 z 20109.11.2010

  Umowa między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014

 • Dz. U. L291 - 4 z 20109.11.2010

  Umowa między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014

 • Dz. U. L291 - 1 z 20109.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.