Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1005/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 36

Strona 1 z 4
L 291/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1005/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silniko­ wych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pojazdów silni­ kowych kategorii M i N, jak określono w załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: (1) „typ pojazdu w odniesieniu do zaczepów holowniczych” oznacza pojazdy, które nie różnią się pod takimi zasadni­ czymi względami, jak właściwości zaczepów holowniczych. (2) „zaczep holowniczy” oznacza urządzenie w kształcie haka, ucha lub w innym kształcie, do którego można przymo­ cować część łączącą, taką jak hol sztywny lub linka holow­ nicza. Artykuł 3 Przepisy dotyczące homologacji typu WE pojazdu w odniesieniu do zaczepów holowniczych 1. Producent lub jego przedstawiciel przedkłada organowi udzielającemu homologacji typu wniosek o udzielenie homolo­ gacji typu WE pojazdu w odniesieniu do zaczepów holowni­ czych. 2. Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem dokumentu informacyjnego określonym w części 1 załącznika I. 3. Jeżeli spełniono odpowiednie wymagania określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, organ udziela­ jący homologacji udziela homologacji typu WE i wydaje numer homologacji typu zgodnie z systemem numerowania okre­ ślonym w załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE. Państwo członkowskie nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi pojazdu. 4. Do celów ust. 3 organ udzielający homologacji typu wydaje świadectwo homologacji typu WE sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części 2 załącznika I.

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 jest odrębnym rozporządzeniem do celów wspólnotowej procedury homologacji typu przewidzianej w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczo­ nych do tych pojazdów (dyrektywie ramowej) (2). Rozporządzeniem (WE) nr 661/2009 uchylono dyrek­ tywę Rady 77/389/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych (3). Wymagania określone we wspomnianej dyrektywie powinny zostać przeniesione do niniejszego rozporządzenia oraz, w stosownych przy­ padkach, zmienione w celu dostosowania ich do postępu naukowego i technicznego. Zakres niniejszego rozporządzenia pokrywa się z zakresem dyrektywy 77/389/EWG, a zatem jest ogra­ niczony do pojazdów kategorii M i N. Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 określa podstawowe przepisy dotyczące wymagań w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do zaczepów holowniczych. Z tego względu konieczne jest ustalenie szczególnych procedur, badań i wymagań dotyczących tego rodzaju homologacji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 47 z 20109.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7579) (1)

 • Dz. U. L291 - 45 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1007/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L291 - 43 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1006/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L291 - 31 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia odliczeń od niektórych kwot połowowych na rok 2010 z powodu przełowienia w poprzednim roku

 • Dz. U. L291 - 22 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L291 - 18 z 20109.11.2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

 • Dz. U. L291 - 14 z 20109.11.2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

 • Dz. U. L291 - 10 z 20109.11.2010

  Umowa między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014

 • Dz. U. L291 - 4 z 20109.11.2010

  Umowa między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014

 • Dz. U. L291 - 1 z 20109.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.