Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2011–2013 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7591)

Data ogłoszenia:2010-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 65

Strona 1 z 3
10.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/65

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 listopada 2010 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2011–2013 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7591) (2010/681/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków orga­ nicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczal­ ników podczas niektórych czynności i w niektórych urządze­ niach (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1, uwzględniając dyrektywę Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującą i racjonalizującą sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środo­ wiska (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie są zobowiązane przedstawić, najpóźniej do dnia 30 września 2011 r., sprawozdania z wykonania wspomnianej dyrektywy za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zgodnie z decyzją Komisji 2007/531/WE z dnia 26 lipca 2007 r. dotyczącą kwestionariusza stanowiącego podstawę spra­ wozdań państw członkowskich za okres 2008–2010 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządze­ niach (5). Czwarte sprawozdanie powinno obejmować okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 6 dyrek­ tywy 91/692/EWG,

(5)

Zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 1999/13/WE państwa członkowskie są zobowiązane do przygotowywania spra­ wozdań z wykonania wspomnianej dyrektywy na podstawie kwestionariusza lub konspektu opracowanego przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 dyrektywy 91/692/EWG. Państwa członkowskie sporządziły sprawozdania z wykonania wspomnianej dyrektywy za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. zgodnie z decyzją Komisji 2002/529/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącą kwestionariusza dla sprawozdań państw członkowskich w sprawie wykonania dyrektywy 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem orga­ nicznych rozpuszczalników podczas niektórych czyn­ ności i w niektórych urządzeniach (3). Państwa członkowskie sporządziły sprawozdania z wykonania wspomnianej dyrektywy za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. zgodnie z decyzją Komisji 2006/534/WE z dnia 20 lipca 2006 r. dotyczącą kwestionariusza dla sprawozdań państw człon­ kowskich w sprawie wykonania dyrektywy 1999/13/WE w okresie 2005–2007 (4).

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Do celów sporządzenia sprawozdania obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., które należy przesyłać do Komisji zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 1999/13/WE, państwa członkowskie stosują kwestionariusz określony w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

85 z 29.3.1999, s. 377 z 31.12.1991, 172 z 2.7.2002, s. 213 z 3.8.2006, s.

1. s. 48. 57. 4.

(5) Dz.U. L 195 z 27.7.2007, s. 47.

L 292/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 57 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zwalniająca Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Hiszpanię, Francję, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Niderlandy, Polskę, Słowenię, Słowację, Finlandię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym roślin zbożowych, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym, materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym warzyw oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7578) (1)

 • Dz. U. L292 - 55 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 95/467/WE wykonującą art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7542) (1)

 • Dz. U. L292 - 40 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7516)

 • Dz. U. L292 - 39 z 201010.11.2010

  Decyzja Rady 2010/677/WPZiB z dnia 8 listopada 2010 r. uchylająca wspólne stanowisko 98/409/WPZiB w sprawie Sierra Leone

 • Dz. U. L292 - 36 z 201010.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/74/UE z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkty typu 18 (1)

 • Dz. U. L292 - 34 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1012/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L292 - 32 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1011/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L292 - 30 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1010/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L292 - 21 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1009/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu osłon kół pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L292 - 2 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1008/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L292 - 1 z 201010.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.