Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

Data ogłoszenia:2010-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 15

Strona 1 z 5
11.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia z lekkich pojazdów dostawczych (1), emisji CO2 w szczególności jego art. 8 ust. 9 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

obrotu w UE towarzyszyło ważne świadectwo zgodności, a państwo członkowskie nie może zarejestrować takiego pojazdu, jeżeli nie towarzyszy mu takie świadectwo zgodności. Jest zatem logiczne, że świadectwo zgodności powinno być najważniejszym źródłem informacji, które państwa członkowskie muszą ewidencjonować, udostęp­ niać producentom na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i przekazywać Komisji. Aby umoż­ liwić państwom członkowskim wykorzystywanie infor­ macji ze źródeł innych niż świadectwo zgodności, o czym wspomniano w motywie 26 rozporządzenia (WE) nr 443/2009, w celu uzupełnienia procesu rejestracji i dopuszczenia nowego samochodu pasażerskiego do ruchu, należy określić, które inne dokumenty zapew­ niają równoważną dokładność, dzięki czemu państwa członkowskie mogłyby je również wykorzystywać.

(1)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 państwa członkowskie muszą co roku gromadzić i przekazywać Komisji określone dane dotyczące nowych samochodów osobowych zarejestrowanych na swoim terytorium w roku poprzednim. Jako że wspomniane dane mają stanowić podstawę ustalenia docelowych indy­ widualnych poziomów emisji CO2 dla producentów nowych samochodów osobowych, a także oceny, czy producenci przestrzegają tych docelowych poziomów, należy zharmonizować przepisy dotyczące gromadzenia i sprawozdawczości tych danych.

(2)

Aby w pełni ocenić, czy każdy producent przestrzega swoich docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 ustalonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 443/2009, oraz aby zdobyć konieczne doświadczenie w zakresie stosowania wspomnianego rozporządzenia, Komisja potrzebuje danych szczegółowych dotyczących producentów dla każdej serii pojazdów w podziale na typ, wariant i wersję. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić gromadzenie i przekazywanie takich danych Komisji razem z danymi zagregowanymi zgodnie z art. 8 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia.

Jest ważne, aby dane dotyczące rejestracji nowych samo­ chodów pasażerskich były dokładne i mogły być skutecznie przetwarzane do celów ustalenia docelowych indywidualnych poziomów emisji zgodnie z art. 4 rozpo­ rządzenia (WE) nr 443/2009. Producenci powinni zatem przedstawiać Komisji aktualne informacje dotyczące nazw i pierwszej części numeru identyfikacyjnego pojazdu zgodnie z dyrektywą Rady 76/114/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżania ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do tabli­ czek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania (3), które stosuje się na świa­ dectwach zgodności w różnych państwach członkow­ skich rejestracji. Powyższe informacje pozwolą Komisji zapewnić państwom członkowskim zaktualizowany wykaz nazw wyznaczonych producentów, które należy stosować w sprawozdawczości danych.

(5)

(3)

Na mocy art. 18 i 26 dyrektywy 2007/46/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silniko­ wych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (2) producent musi zadbać o to, aby każdemu nowemu samochodowi osobowemu wprowadzonemu do

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 72 z 201011.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 15 z 20.1.2010)

 • Dz. U. L293 - 67 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (1)

 • Dz. U. L293 - 62 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7640) (1)

 • Dz. U. L293 - 60 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7603) (1)

 • Dz. U. L293 - 58 z 201011.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L293 - 48 z 201011.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/77/UE z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do dat wygaśnięcia włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I (1)

 • Dz. U. L293 - 46 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1019/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L293 - 44 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1018/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L293 - 41 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1017/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. otwierające sprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L293 - 31 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L293 - 21 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L293 - 1 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1013/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.