Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 21

Strona 1 z 8
11.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

roczne zużycie energii elektrycznej i wody wyniesie w 2020 r. 37,7 TWh i 2 051 mln m3. Z badania przy­ gotowawczego wynika, że możliwe jest istotne zmniej­ szenie zużycia energii elektrycznej i wody przez produkty objęte niniejszym rozporządzeniem.

(7)

Zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE wymogi dotyczące ekoprojektu powinny być określane przez Komisję dla produktów związanych z energią, których wielkość sprzedaży we Wspólnocie jest znacząca, które mają znaczące oddziaływanie na środowisko naturalne i które wykazują znaczący potencjał w zakresie poprawy ich oddziaływania na środowisko bez powodowania nadmiernych kosztów. Artykuł 16 ust. 2 tiret pierwsze dyrektywy 2009/125/WE stanowi, że Komisja odpowiednio wpro­ wadza środek wykonawczy dla domowych urządzeń, w tym pralek dla gospodarstw domowych zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnie­ niem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu. Komisja wykonała badanie przygotowawcze w celu prze­ prowadzenia analizy technicznych, ekologicznych i ekonomicznych aspektów pralek wykorzystywanych zazwyczaj w gospodarstwach domowych. Badanie prze­ prowadzono przy udziale zainteresowanych stron z Unii i z państw trzecich, a jego wyniki zostały podane do wiadomości publicznej. Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować produkty zaprojektowane do prania w gospodarstwach domowych. Pralko-suszarki dla gospodarstw domowych posiadają szczególne cechy charakterystyczne i w związku z tym należy je wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Biorąc jednak pod uwagę, że posiadają one podobne funkcjonalności do funkcjonalności pralek dla gospodarstw domowych, należy się nimi zająć w jak najkrótszym terminie w ramach innego środka wyko­ nawczego do dyrektywy 2009/125/WE. Zużycie energii elektrycznej i wody w fazie użytkowania stanowi aspekt środowiskowy użytkowania pralek dla gospodarstw domowych uznany za istotny dla celów niniejszego rozporządzenia. Roczne zużycie energii elek­ trycznej i wody w Unii przez produkty objęte niniejszym rozporządzeniem oszacowano w 2005 r. odpowiednio na poziomie 35 TWh i 2 213 mln m3. Szacuje się, że jeżeli nie zostaną podjęte żadne szczególne środki,

Z badania przygotowawczego wynika, że wymogi doty­ czące innych parametrów ekoprojektu, o których mowa w części 1 załącznika I do dyrektywy 2009/125/WE, nie są konieczne, ponieważ zużycie energii elektrycznej i wody przez pralki dla gospodarstw domowych w fazie użytkowania jest zdecydowanie najważniejszym aspektem środowiskowym. Należy zwiększyć efektywność zużycia energii elek­ trycznej i wody przez produkty objęte niniejszym rozpo­ rządzeniem przez zastosowanie istniejących niezastrzeżo­ nych i opłacalnych technologii, które mogą doprowadzić do zmniejszenia łącznych kosztów zakupu i eksploatacji tych produktów. Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć wpływu na funkcjonalność z perspektywy użytkownika końcowego i nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo lub środowisko.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 72 z 201011.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 15 z 20.1.2010)

 • Dz. U. L293 - 67 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (1)

 • Dz. U. L293 - 62 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7640) (1)

 • Dz. U. L293 - 60 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7603) (1)

 • Dz. U. L293 - 58 z 201011.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L293 - 48 z 201011.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/77/UE z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do dat wygaśnięcia włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I (1)

 • Dz. U. L293 - 46 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1019/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L293 - 44 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1018/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L293 - 41 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1017/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. otwierające sprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L293 - 31 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L293 - 15 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

 • Dz. U. L293 - 1 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1013/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.