Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 41

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1017/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. otwierające sprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2010-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 41

11.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/41

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1017/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. otwierające sprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Artykuł 1 Zakres zastosowania Zgodnie z przepisami tytułu III rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 otwiera się procedurę przetargową na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zapasów interwencyjnych zbóż. Maksymalne ilości dostępne w poszczególnych państwach członkowskich wymienione są w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. f) w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje: Terminy składania ofert przetargowych 1. Termin składania ofert przetargowych w pierwszym prze­ targu częściowym upływa dnia 24 listopada 2010 r. o godzinie 11:00 czasu obowiązującego w Brukseli. Termin składania ofert przetargowych w następnych przetar­ gach częściowych upływa w następujących dniach o godzinie 11:00 czasu obowiązującego w Brukseli: — 8 i 15 grudnia 2010 r., — 12 i 26 stycznia 2011 r., — 9 i 23 lutego 2011 r., — 9 i 23 marca 2011 r.,

(3)

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (2) przewiduje, że sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych dokonuje się w drodze przetargu.

(2)

Państwa członkowskie dysponują zapasami interwencyj­ nymi pszenicy zwyczajnej i jęczmienia. W celu zaspoko­ jenia potrzeb rynkowych należy udostępnić na rynku wewnętrznym zapasy zbóż znajdujących się w posiadaniu państw członkowskich. W tym celu należy otworzyć przetargi stałe na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Każdy z nich należy traktować jako osobny przetarg.

W celu uwzględnienia sytuacji na rynku wewnętrznym należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Należy ponadto przewidzieć współczynnik przydziału w odniesieniu do ofert przetargowych propo­ nujących minimalną cenę sprzedaży.

— 13 i 27 kwietnia 2011 r., — 11 i 25 maja 2011 r., — 15 i 29 czerwca 2011 r. 2. Oferty przetargowe składa się w zatwierdzonych przez państwa członkowskie agencjach interwencyjnych, których wykaz jest opublikowany w Internecie (3).

(3) Adresy agencji interwencyjnych znajdują się na specjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej, CIRCA: (http://circa.europa.eu/ Public/irc/agri/cereals/libraryl=/publicsdomain/cereals/intervention_ agencies&vm=detailed&sb=Title).

(4)

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania systemem należy przewidzieć warunki i terminy przekazywania informacji wymaganych przez Komisję.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1.

L 293/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2010

Artykuł 3 Powiadomienie Komisji Powiadomienia, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009, dokonuje się do godziny 16:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w dniu wygaśnięcia terminu w odniesieniu do ofert przetargo­ wych, o których mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4 Decyzje podejmowane na podstawie ofert przetargowych Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, Komisja ustala dla każdego rodzaju zbóż i państwa członkowskiego minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje decyzję o zaniechaniu dalszych działań w odniesieniu do otrzymanych ofert przetargowych zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009. Artykuł 5 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

11.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/43

ZAŁĄCZNIK Wykaz przetargów

(w tonach) Państwo członkowskie Ilości udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza

Kod CN Belgique/België България Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Eire/Ireland Elláda España France Italia Kypros Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom

1001 90 — 0 60 937 — — — — — — — — — — 0 — 4 418 — — — 0 — — — 0 22 757 — —

1003 00 0 0 136 395 59 550 1 100 935 40 060 — — — 70 385 — — 0 91 377 — 30 258 — — 20 541 0 — 0 — 80 112 784 136 148 260 151 136

1005 90 00 — — — — — — — — — — — — — — — 0 — — — — — — — — — — —

Zapis „—” oznacza brak zapasów interwencyjnych danego zboża w danym państwie członkowskim.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 72 z 201011.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 15 z 20.1.2010)

 • Dz. U. L293 - 67 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (1)

 • Dz. U. L293 - 62 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7640) (1)

 • Dz. U. L293 - 60 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7603) (1)

 • Dz. U. L293 - 58 z 201011.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L293 - 48 z 201011.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/77/UE z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do dat wygaśnięcia włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I (1)

 • Dz. U. L293 - 46 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1019/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L293 - 44 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1018/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L293 - 31 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L293 - 21 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L293 - 15 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

 • Dz. U. L293 - 1 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1013/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.