Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

Data ogłoszenia:2010-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 14

L 294/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2010

DECYZJA RADY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (2010/689/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy trans­ granicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (1), w szczególności jej art. 2 ust. 3 i art. 25, uwzględniając decyzję Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW (2), w szczególności jej art. 20 oraz rozdział 4 załącznika do niej, a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1) (6)

Zgodnie z rozdziałem 4 pkt 1.1 załącznika do decyzji 2008/616/WSiSW kwestionariusz opracowany przez odpowiednią grupę roboczą Rady dotyczy każdej ze zautomatyzowanych metod wymiany danych i musi być wypełniony przez państwo członkowskie w momencie uznania przez to państwo, że spełnia ono wymogi dotyczące wymiany danych w odpowiedniej kategorii danych. Słowacja wypełniła kwestionariusz dotyczący ochrony danych i kwestionariusz dotyczący wymiany danych DNA. Słowacja z powodzeniem przeprowadziła operację pilo­ tażową z Austrią. Austriacko-niderlandzki zespół oceniający przeprowadził na Słowacji wizytę ewaluacyjną i sporządził sprawoz­ danie z tej wizyty, które przekazano odpowiedniej grupie roboczej Rady. Radzie przedstawiono całościowe sprawozdanie z oceny podsumowujące rezultaty kwestionariusza, wizytę ewaluacyjną i operację pilotażową dotyczącą wymiany danych DNA,

(7)

Zgodnie z Protokołem w sprawie postanowień przejścio­ wych załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej, Trak­ tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu usta­ nawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, skutki prawne aktów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii przyjętych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony zostają utrzymane do czasu uchylenia, unieważnienia lub zmiany tych aktów w zastosowaniu Traktatów. W związku z tym zastosowanie ma art. 25 decyzji 2008/615/WSiSW i Rada musi jednomyślnie zdecy­ dować, czy państwa członkowskie wdrożyły przepisy rozdziału 6 tej decyzji. Artykuł 20 decyzji 2008/616/WSiSW przewiduje, że decyzje, o których mowa w art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW, mają być podejmowane na podstawie sprawozdania z oceny opartego na kwestionariuszu. W odniesieniu do zautomatyzowanej wymiany danych zgodnie z rozdziałem 2 decyzji 2008/615/WSiSW spra­ wozdanie z oceny ma być oparte na wynikach wizyty ewaluacyjnej i operacji pilotażowej. Słowacja poinformowała Sekretariat Generalny Rady o krajowych zbiorach analiz DNA, do których mają zastosowanie art. 2–6 decyzji 2008/615/WSiSW, oraz o warunkach zautomatyzowanego przeszukiwania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 tej decyzji, zgodnie z art. 36 ust. 2 tej decyzji.

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Artykuł 1 Do celów zautomatyzowanego przeszukiwania i porównywania danych DNA Słowacja w pełni wdrożyła przepisy ogólne doty­ czące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania i przekazywania danych osobowych na mocy art. 3 i 4 tej decyzji od daty wejścia w życie niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2010 r. W imieniu Rady

M. WATHELET

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 12 z 201012.11.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 października 2010 r. upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L294 - 10 z 201012.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1020/2010 z dnia 11 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 9 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L294 - 2 z 201012.11.2010

  Umowa między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L294 - 1 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady 2010/686/WPZiB z dnia 13 września 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.