Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2010-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2

Strona 1 z 8
L 294/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2010

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, z jednej strony, oraz ISLAMSKA REPUBLIKA AFGANISTANU, zwana dalej „państwem przyjmującym”, z drugiej strony umowy, razem zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: pismo Ministra Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu (Afganistanu) Rangina Dadfara Spanty z dnia 16 maja 2007 r., w którym wzywa on UE do rozpoczęcia misji policyjnej w Afganistanie, przyjęcie przez Radę dnia 30 maja 2007 r. wspólnego działania 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN), motyw 9 tego wspólnego działania, w którym podkreślono, że EUPOL AFGANISTAN wpisuje się w szerszy kontekst wysiłków społeczności międzynarodowej mających na celu wsparcie rządu Afganistanu w przejmowaniu odpowiedzial­ ności za wzmocnienie praworządności, a w szczególności w zakresie zwiększenia zdolności policji cywilnej do egzek­ wowania prawa, przyjęcie przez Radę dnia 18 maja 2010 r. decyzji 2010/279/WPZiB w sprawie przedłużenia EUPOL AFGANISTAN, art. 3 ust. 2 tej decyzji Rady, który przewiduje, że EUPOL AFGANISTAN nie jest misją wykonawczą; wypełnia ona swoje zadania, korzystając między innymi z monitorowania, programów mentorskich, doradztwa i szkoleń, art. 8 ust. 1 tej decyzji, który przewiduje, że status personelu EUPOL AFGANISTAN w Afganistanie, włącznie z, w odpowiednich przypadkach, przywilejami, immunitetami i dalszymi gwarancjami niezbędnymi do wypełnienia i sprawnego funkcjonowania EUPOL AFGANISTAN ustala się w umowie, która będzie zawarta zgodnie z art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej, fakt, że niniejsza umowa nie będzie miała wpływu na prawa ani obowiązki Stron wynikające z umów międzynarodowych ani innych instrumentów ustanawiających międzynarodowe sądy i trybunały, w tym ze Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres i definicje 1. Niniejsza umowa ma zastosowanie do misji policyjnej Unii Europejskiej w Islamskiej Republice Afganistanu oraz do jej personelu. 2. Niniejsza umowa ma zastosowanie wyłącznie na teryto­ rium państwa przyjmującego. 3. Do celów niniejszej umowy:

b) „szef misji” oznacza szefa misji EUPOL AFGANISTAN, miano­ wanego przez Radę Unii Europejskiej; c) „personel EUPOL AFGANISTAN” oznacza szefa misji, personel oddelegowany przez państwa członkowskie i instytucje UE oraz państwa spoza UE zaproszone przez UE do udziału w EUPOL AFGANISTAN, personel międzynarodowy zatrud­ niony na podstawie umów przez EUPOL AFGANISTAN i każdy inny personel tymczasowo przypisany do EUPOL AFGANISTAN, dysponujący dodatkową wiedzą fachową, rozmieszczony w celu przygotowania, wsparcia i realizacji misji oraz personel wysłany przez państwo wysyłające lub instytucję UE w ramach misji. Wszyscy członkowie perso­ nelu EUPOL AFGANISTAN, nawet w przypadku wydania im zwykłych paszportów przez ich państwo obywatelstwa, otrzymają wszystkie przywileje i immunitety przedstawione w niniejszej umowie. Do personelu EUPOL AFGANISTAN nie zalicza się kontrahentów handlowych ani personelu miej­ scowego; d) „dowództwo” oznacza główne dowództwo EUPOL AFGA­ NISTAN w Afganistanie mieszczące się w Kabulu;

a) „EUPOL AFGANISTAN” oznacza misję policyjną UE w Afganistanie, utworzoną przez Radę Unii Europejskiej na mocy wspólnego działania 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r., w tym jej komponenty, siły, jednostki, dowództwo i personel rozmieszczony na terytorium państwa przyjmują­ cego i przydzielony misji EUPOL AFGANISTAN;

12.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/3

e) „państwo wysyłające” oznacza każde państwo członkowskie UE lub państwo spoza UE, które oddelegowało personel do

EUPOL AFGANISTAN;

f) „obiekty” oznaczają wszelkie budynki, pomieszczenia, insta­ lacje i grunt niezbędne do prowadzenia działalności przez EUPOL AFGANISTAN, jak również do zakwaterowania perso­ nelu EUPOL AFGANISTAN zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi państwa przyjmującego;

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 14 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

 • Dz. U. L294 - 12 z 201012.11.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 października 2010 r. upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L294 - 10 z 201012.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1020/2010 z dnia 11 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 9 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L294 - 1 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady 2010/686/WPZiB z dnia 13 września 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.