Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 295 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnej Radzie CARIFORUM-UE ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony w odniesieniu do zmiany załącznika IV do Umowy, włączając zobowiązania Wspólnoty Bahamów

Data ogłoszenia:2010-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 295 POZ 51

Strona 1 z 16
12.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/51

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 27 września 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnej Radzie CARIFORUM-UE ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony w odniesieniu do zmiany załącznika IV do Umowy, włączając zobowiązania Wspólnoty Bahamów (2010/669/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Wyniki tych negocjacji należy ująć w decyzji Wspólnej Rady CARIFORUM-WE ustanowionej na mocy Umowy. W związku z tym Unia powinna zająć stanowisko we Wspólnej Radzie CARIFORUM-UE, jak określono w projekcie decyzji dołączonym do niniejszej decyzji,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z jego art. 218 ust. 9, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Stanowisko Unii Europejskiej we Wspólnej Radzie CARIFORUM-UE, ustanowionej Umową o partnerstwie gospo­ darczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotyczące zmiany załącznika IV do Umowy opiera się na projekcie decyzji Wspólnej Rady CARIFORUM-UE dołączonym do niniejszej decyzji. Formalne zmiany w projekcie decyzji niezmieniające jej istoty mogą jednak zostać uzgodnione bez konieczności dokonywania zmian w niniejszej decyzji. Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r. W imieniu Rady

Umowę o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (1) („Umowa”), podpisano dnia 15 października 2008 r. i jest ona stosowana tymczasowo od dnia 29 grudnia 2008 r. Artykuł 63 Umowy stanowi, że negocjacje w sprawie wykazu zobowiązań Wspólnoty Bahamów dotyczących usług i inwestycji zostaną zakończone nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od podpisania Umowy. Negocjacje te zakończyły 25 stycznia 2010 r. się pomyślnie w dniu

(2)

(3)

K. PEETERS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 289 z 30.10.2008, s. 3.

L 295/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2010

ZAŁĄCZNIK

PROJEKT DECYZJA NR …/2010 WSPÓLNEJ RADY CARIFORUM-UE z dnia zmieniająca załącznik IV do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, włączając zobowiązania Wspólnoty Bahamów

WSPÓLNA RADA CARIFORUM-UE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Euro­ pejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „Umową”), podpisaną w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r., w szczególności jej art. 229 ust. 1 i art. 229 ust. 4 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowę podpisano dnia 15 października 2008 r. i jest ona stosowana tymczasowo od dnia 29 grudnia 2008 r. Artykuł 63 Umowy stanowi, że negocjacje w sprawie wykazu zobowiązań Wspólnoty Bahamów dotyczących usług i inwestycji zostaną zakończone nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od podpisania Umowy. Negocjacje te zakończyły się pomyślnie w dniu 25 stycznia 2010 r. i uzgodniono, że wykaz zobowiązań Bahamów należy włączyć do Umowy w drodze decyzji Wspólnej Rady CARIFORUM-UE. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki IV E i IV F do Umowy, aby włączyć zobowiązania Wspólnoty Bahamów dotyczące usług i inwestycji, skreślić wyłą­ czenie Bahamów w pkt 3 załącznika IV E i pkt 6 załącz­ nika IV F, oraz zapewnić tymczasowe stosowanie tych zmian do czasu wejścia w życie Umowy,

(2)

sektorów, podsektory sektorów A, B, C i D, które nie zostały ujęte w wykazie, są otwarte we wszyst­ kich państwach CARIFORUM sygnatariuszach bez ograniczeń w dostępie do rynku ani w traktowaniu narodowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 295 POZ 51 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L295 - 35 z 201012.11.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (1)

  • Dz. U. L295 - 23 z 201012.11.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (1)

  • Dz. U. L295 - 1 z 201012.11.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.