Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 296 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1026/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. ustalające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli na rok winiarski 2010/2011

Data ogłoszenia:2010-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 296 POZ 11

13.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1026/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. ustalające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli na rok winiarski 2010/2011

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 85s ust. 4 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Dla jasności należy również określić rozdział pomiędzy poszczególne państwa członkowskie rocznego budżetu przyznanego dla programu karczowania. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2009 (3) ustana­ wiające jednolitą stawkę procentową do celu zatwier­ dzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa człon­ kowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczo­ wania winorośli, stało się nieaktualne z końcem roku winiarskiego 2009/2010. Z tego względu należy je zastąpić nowym rozporządzeniem. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Kwalifikujące się wnioski zgłoszone Komisji przez państwa członkowskie do dnia 15 października 2010 r. zgodnie z art. 85s ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przekroczyły określony w załączniku Xd do tego rozporządzenia maksymalny roczny budżet programu karczowania na rok winiarski 2010/2011, tj. 276 mln EUR. Dlatego należy ustalić jednolitą stawkę procentową stosowaną do celu zatwierdzenia zgłoszo­ nych kwot. Luksemburg, zgodnie z art. 85s ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, powiadomił Komisję o kwalifikujących się wnioskach dotyczących obszaru nieprzekraczającego 50 hektarów; państwo to jest zatem wyłączone ze stosowania jednolitej stawki procen­ towej do celu zatwierdzenia zgodnie z art. 71 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe prze­ pisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (2).

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski w sprawie płatności z tytułu karczowania na rok winiarski 2010/2011 zgłoszone Komisji zgodnie z art. 85s ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 są zatwierdzane na poziomie 59,622 % wskazanych w nich kwot. Ograniczenia budżetowe dla poszczególnych państw członkow­ skich określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenia obowiązuje dla roku winiarskiego 2010/2011.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1.

(3) Dz.U. L 299 z 14.11.2009, s. 8.

L 296/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2010

ZAŁĄCZNIK Ograniczenia budżetowe dla państw członkowskich dotyczące płatności z tytułu karczowania w roku winiarskim 2010/2011

(w EUR) Państwo członkowskie Budżet programu karczowania

Bułgaria Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Luksemburg Węgry Austria Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja

321 903 484 487 3 600 607 127 975 516 36 911 723 81 968 012 2 405 145 3 150 13 572 662 1 495 718 3 610 683 2 784 554 458 581 407 259

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 296 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 17 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1029/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L296 - 15 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1028/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 13 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1027/2010 z dnia 11 listopada 2010 r. zmieniające po raz 139. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L296 - 9 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1025/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kalix Löjrom (ChNP)]

 • Dz. U. L296 - 7 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1024/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa (ChNP)]

 • Dz. U. L296 - 5 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1023/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jambon de l’Ardèche (ChOG)]

 • Dz. U. L296 - 3 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1022/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2010 r. w niektórych strefach uprawy winorośli

 • Dz. U. L296 - 1 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1021/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Peperone di Pontecorvo (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.