Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 296 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1022/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2010 r. w niektórych strefach uprawy winorośli

Data ogłoszenia:2010-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 296 POZ 3

13.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1022/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2010 r. w niektórych strefach uprawy winorośli

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Należy zatem zezwolić na zwiększenie limitów wzboga­ cania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2010 r. w niektórych regionach uprawy winorośli. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W regionach geograficznych wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w drodze odstępstwa od pkt A.2 załącznika XVa do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, zwięk­ szenie naturalnej zawartości objętościowej alkoholu świeżych winogron zebranych w 2010 r., moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji, młodego wina w trakcie fermentacji i wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2010 r. nie przekracza następujących poziomów: a) 3,5 % obj. w strefie uprawy winorośli A, o której mowa w dodatku do załącznika XIb do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007; b) 2,5 % obj. w strefie uprawy winorośli B, o której mowa w dodatku do załącznika XIb do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007; c) 2,0 % obj. w strefie uprawy winorośli C I, o której mowa w dodatku do załącznika XIb do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Punkt A.3 załącznika XVa do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że państwa członkowskie mogą zwrócić się o zwiększenie limitów zawartości objęto­ ściowej alkoholu (wzbogacanie) w winie o 0,5 % w latach, gdy warunki klimatyczne były wyjątkowo niekorzystne. Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Węgry, Nider­ landy, Austria, Polska, Słowenia, Słowacja i Zjednoczone Królestwo zwróciły się o zwiększenie limitów wzboga­ cania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2010 r., ponieważ w niektórych regionach geograficznych warunki klimatyczne podczas sezonu wegetacyjnego były wyjątkowo niekorzystne. Z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków pogo­ dowych w 2010 r. limity zwiększenia naturalnej zawar­ tości alkoholu określone w pkt A.2 załącznika XVa do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w niektórych regio­ nach uprawy winorośli nie umożliwiają produkcji wina o odpowiedniej całkowitej zawartości alkoholu, na które normalnie istniałby popyt na rynku.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

L 296/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2010

ZAŁĄCZNIK Regiony geograficzne, w których zezwala się na zwiększenie limitu wzbogacania zgodnie z art. 1

Państwo członkowskie Regiony geograficzne (strefa uprawy winorośli)

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Węgry Niderlandy Austria Polska Słowenia Słowacja Zjednoczone Królestwo

Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefa A) Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefy A i B) Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefa A) Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefy A i B) Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefa C I) Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefa A) Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefa B) Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefa A) Podravje i Posavje (strefa B) Wszystkie regiony uprawy winorośli (strefy B i C I) Anglia, Walia (strefa A)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 296 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 17 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1029/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L296 - 15 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1028/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 13 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1027/2010 z dnia 11 listopada 2010 r. zmieniające po raz 139. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L296 - 11 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1026/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. ustalające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli na rok winiarski 2010/2011

 • Dz. U. L296 - 9 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1025/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kalix Löjrom (ChNP)]

 • Dz. U. L296 - 7 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1024/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa (ChNP)]

 • Dz. U. L296 - 5 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1023/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jambon de l’Ardèche (ChOG)]

 • Dz. U. L296 - 1 z 201013.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1021/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Peperone di Pontecorvo (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.