Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1032/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

Data ogłoszenia:2010-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 1

Strona 1 z 3
16.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1032/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215, uwzględniając decyzję Rady 2010/656/WPZiB z dnia 29 października 2010 r. odnawiającą środki ograniczające skie­ rowane przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej (1),

(4)

Wykaz sprzętu, który mógłby zostać użyty do celów represji wewnętrznych powinien zostać uaktualniony zgodnie z zaleceniami ekspertów, przy uwzględnieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towa­ rami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (4). W świetle najnowszej praktyki redakcyjnej właściwe jest zaktualizowanie artykułu dotyczącego jurysdykcji Unii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 174/2005,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzie­ lanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych (2) przewiduje zakaz wywozu sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych oraz świadczenia określonej pomocy tech­ nicznej, finansowania i pomocy finansowej. Ograniczenia te zostały wprowadzone zgodnie ze wspólnym stanowi­ skiem Rady 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych prze­ ciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (3). Uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organi­ zacji Narodów Zjednoczonych nr 1946 (2010) z dnia 15 października 2010 r. oraz decyzję 2010/656/WPZiB, niezbędna jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 174/2005, aby zezwolić na wywóz nieśmiercionośnego sprzętu, jak również nieśmiercionośnego sprzętu, który mógłby zostać użyty do celów represji wewnętrznych, przeznaczonego wyłącznie do umożliwienia siłom bezpieczeństwa Wybrzeża Kości Słoniowej użycia siły, jedynie w odpowiednim i proporcjonalnym stopniu, w celu utrzymywania porządku publicznego, a także na zapewnianie odnośnej pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 174/2005 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W drodze odstępstwa od art. 2, określone w nim zakazy nie mają zastosowania do: a) zapewniania pomocy technicznej, finansowania i pomocy finansowej w odniesieniu do broni i sprzętu pokrewnego, jeżeli taka pomoc lub usługi są przeznaczone wyłącznie w celu wsparcia oraz do wykorzystania w ramach operacji Narodów Zjednoczonych w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (UNOCI) lub przeznaczone są do wyko­ rzystania przez wspierające tą operację siły francuskie; b) zapewniania pomocy technicznej w odniesieniu do nieśmiercionośnego sprzętu przeznaczonego wyłącznie do celów humanitarnych i ochronnych, w tym sprzętu przeznaczonego do wykorzystania w operacjach zarzą­ dzania kryzysowego prowadzonych przez UE, ONZ, Unię Afrykańską i Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), o ile takie działania zostały uprzednio zatwierdzone przez Komitet ds. Sankcji;

(4) Dz.U. L 200 z 30.7.2005, s. 1.

(2)

(1) Dz.U. L 285 z 30.10.2010, s. 28. (2) Dz.U. L 29 z 2.2.2005, s. 5. (3) Dz.U. L 368 z 15.12.2004, s. 50.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 87 z 201016.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (  Dz.U. L 293 z 11.11.2010)

 • Dz. U. L298 - 85 z 201016.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. przyznająca Republice Czeskiej odstępstwo od wymogu stosowania do linii Strančice–České Budějovice decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7789)

 • Dz. U. L298 - 51 z 201016.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 40/08 (ex N 163/08) wdrożonej przez Polskę na rzecz PZL Hydral S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5406) (1)

 • Dz. U. L298 - 49 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1039/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L298 - 46 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1038/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L298 - 44 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1037/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L298 - 27 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1036/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L298 - 10 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1035/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L298 - 7 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1034/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła (1)

 • Dz. U. L298 - 5 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1505/2006 w odniesieniu do rocznych sprawozdań składanych przez państwa członkowskie, dotyczących wyników kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.