Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1035/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 10

Strona 1 z 16
L 298/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1035/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. PROCEDURA 1. Wszczęcie postępowania

(1) (6)

wyrywkowej oraz – o ile konieczność taka zostanie stwierdzona – umożliwić dobór próby, wszyscy produ­ cenci eksportujący w ChRL zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie – zgodnie ze specyfikacją zawartą w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania – podstawowych informacji na temat ich działalności związanej z produktem objętym postępowa­ niem w trakcie okresu objętego dochodzeniem (od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.). Od producentów eksportujących lub grup producentów eksportujących w ChRL otrzymano siedem odpowiedzi wyrażających gotowość do wzięcia udziału w kontroli wyrywkowej. Dwa przedsiębiorstwa wycofały się jednak na wczesnym etapie z dalszej współpracy w dochodzeniu. Kontrola wyrywkowa nie była zatem konieczna i wszystkie strony poinformowano, że zrezyg­ nowano z doboru próby. Aby umożliwić eksportującym producentom w ChRL złożenie wniosku o przyznanie statusu podmiotu trakto­ wanego na zasadach rynkowych („MET”) lub o indywidualne traktowanie („IT”), gdyby wyrazili oni takie życzenie, Komisja przesłała formularze wniosków chińskim producentom eksportującym, których dotyczy postępowanie, władzom Chin oraz wszystkim pozos­ tałym chińskim producentom eksportującym, którzy zgłosili się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Trzy grupy producentów eksportujących i jedno indywidualne przedsiębiorstwo złożyły wniosek o MET zgodnie z art. 2 ust. 7 rozpo­ rządzenia podstawowego lub o IT, jeżeli w toku docho­ dzenia okazałoby się, że nie spełniają one kryteriów wymaganych do przyznania MET. Kolejna grupa złożyła wniosek tylko o IT. Komisja rozesłała kwestionariusze do wszystkich zainte­ resowanych stron oraz do wszystkich innych przedsię­ biorstw, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Otrzymano odpowiedzi od pięciu producentów eksportujących i przedsiębiorstw powiązanych w ChRL, jednego produ­ centa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, które były zaproponowanym w zawiadomieniu o wszczęciu postę­ powania państwem analogicznym, oraz jednego produ­ centa w innym ewentualnym państwie analogicznym – Indonezji. Otrzymano również odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu od trzech producentów unij­ nych, a siedmiu użytkowników współpracowało, przed­ kładając odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Komisja nie otrzymała żadnych infor­ macji od importerów, żaden z nich nie ujawnił się też w toku dochodzenia. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie infor­ macje uznane za niezbędne do celów wstępnego okre­ ślenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz inte­ resu Unii, a następnie złożyła wizyty weryfikacyjne na terenie następujących przedsiębiorstw:

W dniu 4 stycznia 2010 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą przywozu melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego przez Borealis Agrolinz Melamine GmbH, DSM Melamine B.V. oraz Zakłady Azotowe Puławy („skarżący”) reprezentujących większą część, w tym przypadku ponad 50 %, łącznej unijnej produkcji melaminy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 87 z 201016.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (  Dz.U. L 293 z 11.11.2010)

 • Dz. U. L298 - 85 z 201016.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. przyznająca Republice Czeskiej odstępstwo od wymogu stosowania do linii Strančice–České Budějovice decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7789)

 • Dz. U. L298 - 51 z 201016.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 40/08 (ex N 163/08) wdrożonej przez Polskę na rzecz PZL Hydral S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5406) (1)

 • Dz. U. L298 - 49 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1039/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L298 - 46 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1038/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L298 - 44 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1037/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L298 - 27 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1036/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L298 - 7 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1034/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła (1)

 • Dz. U. L298 - 5 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1505/2006 w odniesieniu do rocznych sprawozdań składanych przez państwa członkowskie, dotyczących wyników kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (1)

 • Dz. U. L298 - 1 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1032/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.