Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1036/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny

Data ogłoszenia:2010-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 27

Strona 1 z 14
16.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1036/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1)

W dniu 17 lutego 2010 r. Komisja Europejska („Komisja”) ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Unii zeolitu A w postaci sprosz­ kowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny („BiH”). Postępowanie zostało wszczęte w wyniku skargi złożonej w dniu 4 stycznia 2010 r. przez przed­ siębiorstwa Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. oraz Zeolite Mira Srl Unipersonale („skarżący”), reprezentujące znaczną część, w tym przypadku ponad 25 % całkowitej unijnej produkcji zeolitu A w postaci sproszkowanej. Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na dumping w odniesieniu do wymienionego produktu i wynikającą z niego istotną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia dochodzenia. 1.2. Strony, których dotyczy postępowanie

(2)

(3)

Komisja oficjalnie zawiadomiła skarżących, innych znanych producentów unijnych, grupę produ­ centów eksportujących w BiH, importerów, użytkowników i inne zainteresowane strony, a także przedstawicieli BiH o wszczęciu postępowania. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedsta­ wienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Skarżący, producenci unijni, grupa producentów eksportujących w BiH, importerzy i użytkownicy przedstawili swoje stanowiska. Wszystkie zainteresowane strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzys­ kały taką możliwość. Z uwagi na widocznie dużą liczbę producentów unijnych i importerów w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano kontrole wyrywkowe zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności dokonania kontroli wyryw­ kowej oraz – o ile konieczność taka zostanie stwierdzona – umożliwić dobór próby, wszyscy znani producenci i importerzy unijni zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie – zgodnie ze specyfikacją zawartą w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania – podstawowych informacji na temat ich działalności związanej z produktem objętym postępowaniem (określonym w pkt 2.1 poniżej) prowadzonej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Jak objaśniono w motywie (16) poniżej, ośmiu producentów unijnych przesłało żądane informacje i zgodziło się na włączenie ich do próby. Na podstawie informacji otrzymanych od współpracujących producentów unijnych Komisja objęła próbą czterech unijnych producentów, mających największy udział w produkcji/sprzedaży w Unii.

(4)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. C 40 z 17.2.2010, s. 5.

L 298/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2010

(7)

Jak objaśniono w motywie (20) poniżej, tylko trzech niepowiązanych importerów przesłało żądane informacje i zgodziło się na włączenie ich do próby.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 87 z 201016.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (  Dz.U. L 293 z 11.11.2010)

 • Dz. U. L298 - 85 z 201016.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. przyznająca Republice Czeskiej odstępstwo od wymogu stosowania do linii Strančice–České Budějovice decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7789)

 • Dz. U. L298 - 51 z 201016.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 40/08 (ex N 163/08) wdrożonej przez Polskę na rzecz PZL Hydral S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5406) (1)

 • Dz. U. L298 - 49 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1039/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L298 - 46 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1038/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L298 - 44 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1037/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L298 - 10 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1035/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L298 - 7 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1034/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła (1)

 • Dz. U. L298 - 5 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1505/2006 w odniesieniu do rocznych sprawozdań składanych przez państwa członkowskie, dotyczących wyników kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (1)

 • Dz. U. L298 - 1 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1032/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.