Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1505/2006 w odniesieniu do rocznych sprawozdań składanych przez państwa członkowskie, dotyczących wyników kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (1)

Data ogłoszenia:2010-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 5

16.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1505/2006 w odniesieniu do rocznych sprawozdań składanych przez państwa członkowskie, dotyczących wyników kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1 akapit pierwszy oraz art. 10 ust. 1 akapit drugi lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

kowanych i odpowiednich do zastosowania sprawozdań należy uprościć niektóre wymogi określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1505/2006, a także wzór określony w tymże załączniku, tak aby sprawozdania pozwalały lepiej przekazywać istotne informacje na temat wdrożenia kontroli oraz aby uniknąć zbędnego obciążenia administracyjnego.

(4) (5)

Należy zatem odpowienio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1505/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (2) stanowi, że państwa członkowskie mają obowiązek przeprowadzać kontrole w celu zweryfikowania, czy posiadacze przestrzegają wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 21/2004. Ponadto rozporządzeniu (WE) nr 1505/2006 stanowi, że państwa członkowskie mają obowiązek przedkładać Komisji roczne sprawozdanie zgodnie ze wzorem okre­ ślonym w załączniku I do tego rozporządzenia, doty­ czące wyników kontroli przeprowadzonych w poprzednim rocznym okresie kontroli. Gromadzenie danych na potrzeby rocznego sprawoz­ dania powinno być odpowiednie i proporcjonalne do wytyczonych celów. W celu uzyskania bardziej ukierun­

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1505/2006 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) art. 7 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) liczbę gospodarstw, które poddano kontroli;”; 2) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8. (2) Dz.U. L 280 z 12.10.2006, s. 3.

L 298/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2010

ZAŁĄCZNIK Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1505/2006 otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych w sektorze owiec i kóz dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestrowania tych zwierząt zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 1. Ogólne informacje o gospodarstwach, zwierzętach i kontrolach Łączna liczba gospodarstw w państwie członkowskim na początku roku okresu sprawozdawczego (1) Łączna liczba objętych kontrolą gospodarstw w roku okresu sprawozdawczego Łączna liczba zwierząt zarejestrowanych w państwie członkowskim na początku roku okresu sprawozdawczego (1) Łączna liczba objętych kontrolą zwierząt w gospodarstwach w okresie sprawozdaw­ czym (1)

(1) Lub inna krajowa data referencyjna dla statystyk dotyczących zwierząt.

2. Stwierdzone niezgodności Liczba gospodarstw, w których stwierdzono niezgodność

3. Nałożone kary Liczba gospodarstw, na które nałożono kary”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 87 z 201016.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (  Dz.U. L 293 z 11.11.2010)

 • Dz. U. L298 - 85 z 201016.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. przyznająca Republice Czeskiej odstępstwo od wymogu stosowania do linii Strančice–České Budějovice decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7789)

 • Dz. U. L298 - 51 z 201016.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 40/08 (ex N 163/08) wdrożonej przez Polskę na rzecz PZL Hydral S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5406) (1)

 • Dz. U. L298 - 49 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1039/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L298 - 46 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1038/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L298 - 44 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1037/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L298 - 27 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1036/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L298 - 10 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1035/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L298 - 7 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1034/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła (1)

 • Dz. U. L298 - 1 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1032/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.