Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 40/08 (ex N 163/08) wdrożonej przez Polskę na rzecz PZL Hydral S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5406) (1)

Data ogłoszenia:2010-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 51

Strona 1 z 37
16.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/51

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 40/08 (ex N 163/08) wdrożonej przez Polskę na rzecz PZL Hydral S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5406)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/690/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

jące zostało następnie rozszerzone decyzją z dnia 12 listopada 2008 r.

(3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Polska przedstawiła swoje uwagi w dniu 14 października 2008 r. i 22 grudnia 2008 r. oraz dodatkowe informacje w dniu 7 kwietnia 2009 r. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od osób trzecich. W dniach 27 kwietnia 2009 r., 14 października 2009 r. i 12 lutego 2010 r. odbyły się spotkania z udziałem władz polskich. W dniu 18 grudnia 2009 r. Komisja zwróciła się o przekazanie dodatkowych informacji. Pomiędzy Komisją a władzami polskimi nastąpiła wymiana poczty elektronicznej, a dodatkowe informacje zostały przekazane przez władze polskie w wiadomościach e-mail z dni: 20 października 2009 r., 23 listopada 2009 r., 15 grudnia 2009 r., 13 stycznia 2010 r., 16 stycznia 2010 r., 9 lutego 2010 r., 10 lutego 2010 r., 26 lutego 2010 r., 1 marca 2010 r., 3 marca 2010 r., 4 marca 2010 r., 19 marca 2010 r., 5 maja 2010 r., 12 maja 2010 r., 20 maja 2010 r., 28 maja 2010 r., 3 czerwca 2010 r., 4 czerwca 2010 r., 7 czerwca 2010 r., 8 czerwca, 9 czerwca 2010 r., 17 czerwca 2010 r., 23 czerwca 2010 r., 24 czerwca 2010 r., 28 czerwca 2010 r., 7 lipca 2010 r., 8 lipca 2010 r., 9 lipca 2010 r., 12 lipca 2010 r., oraz 13 lipca 2010 r. II. OPIS II.1. Beneficjenci: PZL Hydral i PZL Wrocław PZL Hydral

(4)

uwzględniając decyzję C(2008) 4753 (1), na mocy której Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz decyzję C(2008) 6371 (2) rozszerzającą postępowanie określone w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z pomocą C 40/2008 (ex N 163/2008), wezwawszy zainteresowane strony do przedstawienia uwag zgodnie z przepisami wymienionymi powyżej, a także mając na uwadze, co następuje: I. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 27 marca 2008 r. władze polskie zgłosiły plan restrukturyzacji dla Spółki PZL Hydral S.A (zwanej dalej „PZL Hydral”). Pismem z dnia 6 maja 2008 r. Komisja zwróciła się do władz polskich o przekazanie dodatkowych informacji. Pismem z dnia 4 czerwca 2008 r. władze polskie zwróciły się o przedłużenie okresu wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi do dnia 27 czerwca 2008 r., które zostało udzielone pismem Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. Władze polskie przekazały dodatkowe informacje dotyczące planu restrukturyzacji pismem z dnia 7 lipca 2008 r. Postępowanie na mocy art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) – formalne postępowanie wyjaśniające – zostało wszczęte w dniu 10 września 2008 r. Formalne postępowanie wyjaśnia­

(5)

(2)

(1) Dz.U. C 324 z 19.12.2008, s. 17. (2) Dz.U. C 158 z 18.6.2010, s. 9.

Przedsiębiorstwo PZL Hydral zostało założone w 1946 r. jako kombinat państwowy. Obecnie PZL Hydral jest dużą spółką, która do 2008 r. specjalizowała się w produkcji hydrauliki przemysłowej do zastosowań cywilnych i wojskowych, wzornictwie przemysłowym, wytwarzaniu i obsłudze technicznej zelektronizowanych, hydromecha­ nicznych systemów zasilania i dozowania paliwa dla wszelkiego rodzaju silników lotniczych, systemach kontroli hydraulicznej dla statków powietrznych oraz hydraulice siłowej dla śmigłowców. Od 2008 r. PZL Hydral działa jako spółka macierzysta grupy kapitałowej i nie prowadzi samodzielnie żadnej działalności przemy­ słowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 87 z 201016.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (  Dz.U. L 293 z 11.11.2010)

 • Dz. U. L298 - 85 z 201016.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. przyznająca Republice Czeskiej odstępstwo od wymogu stosowania do linii Strančice–České Budějovice decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7789)

 • Dz. U. L298 - 49 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1039/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L298 - 46 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1038/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L298 - 44 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1037/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L298 - 27 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1036/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L298 - 10 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1035/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L298 - 7 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1034/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła (1)

 • Dz. U. L298 - 5 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1505/2006 w odniesieniu do rocznych sprawozdań składanych przez państwa członkowskie, dotyczących wyników kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (1)

 • Dz. U. L298 - 1 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1032/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.