Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 85

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. przyznająca Republice Czeskiej odstępstwo od wymogu stosowania do linii Strančice–České Budějovice decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7789)

Data ogłoszenia:2010-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 85

16.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/85

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 listopada 2010 r. przyznająca Republice Czeskiej odstępstwo od wymogu stosowania do linii Strančice–České Budějovice decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7789)

(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

(2010/691/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Komisji 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotyczącą technicznej specyfikacji dla interoperacyj­ ności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kole­ jowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (1), w szczególności jej załącznik sekcja 7.1.3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (3), o wynikach tej analizy. W przypadku przyznania odstęp­ stwa państwo członkowskie zobowiązane jest zapewnić instalację ERTMS najpóźniej w terminie 5 lat od daty zakończenia projektu oraz z chwilą połączenia danego odcinka linii z inną linią wyposażoną w ERTMS. Linia Strančice–České Budějovice będzie stopniowo modernizowana do 2016 r., przy czym w ramach prowadzonej modernizacji niektóre odcinki otrzymują lub otrzymają wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spój­ ności. Linia Strančice–České Budějovice jest krótsza niż 150 km i nie jest połączona z linią wyposażoną już w ERTMS. W dniu 24 stycznia 2010 r. władze Republiki Czeskiej przesłały do Komisji wniosek o odstępstwo wraz z dokumentacją wskazującą, że wprowadzenie ERTMS do eksploatacji do końca 2018 r., a nie w trakcie trwania projektu finansowego przez UE, wiąże się ze znaczną korzyścią ekonomiczną lub techniczną. Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) Europejska Agencja Kolejowa przedstawiła w dniu 20 maja 2010 r. swoją opinię techniczną na temat wniosku o odstępstwo. W tej opinii technicznej wskazano, że przekazana doku­ mentacja zawiera elementy wymagane do przyznania odstępstwa, sugerując jednak uzyskanie potwierdzenia, że oferta przetargowa obejmowała będzie wyposażenie tej linii w urządzenia ERTMS. W dniu 7 czerwca 2010 r. władze Republiki Czeskiej potwierdziły, że oferta przetargowa na ostatni podod­ cinek obejmowała będzie wyposażenie tej linii w urządzenia ERTMS. Komisja poinformowała komitet ustanowiony na mocy art. 29 dyrektywy 2008/57/WE o wynikach swojej analizy,

(5)

Decyzja Komisji 2009/561/WE (2), którą zmieniono decyzję 2006/679/WE, wprowadziła przepisy wyko­ nawcze dotyczące technicznej specyfikacji dla interopera­ cyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Zgodnie z sekcją 7.1.3 technicznej specyfikacji interope­ racyjności, odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, instalowanie ERTMS/ETCS jest obowiązkowe w przypadku modernizacji lub nowej instalacji części kontroli pociągu zespołu BKJP w projektach infrastruktury kolejowej otrzymujących wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności. W przypadku odnawiania sygnalizacji na krótkich (mniej niż 150 km) i nieciągłych odcinkach linii Komisja może przyznać tymczasowe odstępstwo od wymogu stoso­ wania tego przepisu pod warunkiem przekazania Komisji przez dane państwo członkowskie dokumentacji. Doku­ mentacja ta zawiera analizę ekonomiczną wykazującą, że wprowadzenie ERTMS do eksploatacji w późniejszym terminie wyposażenia, a nie w czasie trwania projektu finansowanego przez UE wiąże się ze znaczną korzyścią ekonomiczną lub techniczną. Komisja poddaje analizie przekazaną dokumentację i środki proponowane przez państwo członkowskie oraz informuje komitet, o którym mowa w art. 29 dyrek­

(6)

(2)

(7)

(8) (3)

(9)

(4)

(10)

(1) Dz.U. L 284 z 16.10.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 60.

(3) Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1. (4) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.

L 298/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym przyznaje się wnioskowane przez Republikę Czeską odstępstwo od obowiązku wdrożenia TSI odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwen­ cjonalnych dla linii Strančice–České Budějovice. Odstępstwo to przyznano do dnia 31 grudnia 2018 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 85 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 87 z 201016.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (  Dz.U. L 293 z 11.11.2010)

 • Dz. U. L298 - 51 z 201016.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 40/08 (ex N 163/08) wdrożonej przez Polskę na rzecz PZL Hydral S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5406) (1)

 • Dz. U. L298 - 49 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1039/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L298 - 46 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1038/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L298 - 44 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1037/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L298 - 27 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1036/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L298 - 10 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1035/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L298 - 7 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1034/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła (1)

 • Dz. U. L298 - 5 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1505/2006 w odniesieniu do rocznych sprawozdań składanych przez państwa członkowskie, dotyczących wyników kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (1)

 • Dz. U. L298 - 1 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1032/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.