Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 1

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograni­ czeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej (1), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Artykuł 10 stanowi, że za każdym razem, kiedy doko­ nuje się corocznego odnowienia Umowy, ilości każdej grupy wyrobów zwiększa się o 2,5 %. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1342/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Limity ilościowe na 2010 r., określone w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1342/2007, zastępuje się limitami ilościowymi określonymi w załączniku I do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Limity ilościowe na 2011 r. wynikające z zastosowania posta­ nowień art. 10 ust. 1 Umowy z 2007 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi określa się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wspólnota Europejska i Federacja Rosyjska podpisały umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalo­ wymi („Umowę”) w dniu 26 października 2007 r. (2). Artykuł 3 ust. 3 Umowy stanowi, że ilości niewykorzys­ tane w danym roku mogą zostać przeniesione na kolejny rok, w ilości do 7 % odpowiedniego limitu ilościowego określonego w załączniku II do Umowy. Rosja, podobnie jak w 2009 r., poinformowała Unię Europejską o zamiarze skorzystania z postanowień art. 3 ust. 3 Umowy w terminie określonym Umową. W związku z wnioskiem strony rosyjskiej należy dokonać niezbędnych zmian w celu dostosowania limitów ilościowych na rok 2010.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 300 z 17.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 300 z 17.11.2007, s. 52.

L 299/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

ZAŁĄCZNIK I LIMITY ILOŚCIOWE NA 2010 r.

(w tonach) Produkty Rok 2010

SA. Wyroby płaskie SA1. Zwoje SA2. Blachy ciężkie SA3. Pozostałe wyroby płaskie SA4. Wyroby ze stopów SA5. Blacha stopowa quarto SA6. Blacha stopowa walcowana na zimno, powlekana, w arkuszach SB. Wyroby długie SB1. Belki SB2. Walcówka SB3. Pozostałe wyroby długie

Uwaga: SA i SB to oznaczenia kategorii wyrobów. SA1–SA6 oraz SB1–SB3 to oznaczenia grup wyrobów.

1 117 305 310 167 670 709 118 360 28 196 123 999

62 018 365 262 574 233

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/3

ZAŁĄCZNIK II LIMITY ILOŚCIOWE NA 2011 r.

(w tonach) Produkty Rok 2011

SA Wyroby płaskie SA1. Zwoje SA2. Blachy ciężkie SA3. Pozostałe wyroby płaskie SA4. Wyroby ze stopów SA5. Blacha stopowa quarto SA6. Blacha stopowa walcowana na zimno, powlekana, w arkuszach 1 114 582 296 145 640 750 113 074 26 922 118 458

SB. Wyroby długie SB1. Belki SB2. Walcówka SB3. Pozostałe wyroby długie

Uwaga: SA i SB to oznaczenia kategorii wyrobów. SA1–SA6 oraz SB1–SB3 to oznaczenia grup wyrobów.

59 229 348 913 545 984

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 7 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.