Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 45

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/45

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

(Jedynie tekst w języku łotewskim jest autentyczny)

(2010/692/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 820/97 (1), w szczególności jego art. 10 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przed dniem 1 października 2010 r. władze Łotwy potwierdziły wprowadzenie dodatkowych środków, zapewniających przestrzeganie ustanowionych w rozporządzeniu terminów powiadamiania o wydarzeniach, wykrywanie i monitorowanie „zgubio­ nych” zwierząt (zwierząt, które opuściły gospodarstwo, ale nie dotarły do gospodarstwa przeznaczenia i których ewentualna śmierć również nie została zgło­ szona) oraz przekazywanie paszportów towarzyszących zwierzętom z innych państw członkowskich odpo­ wiednim organom przy przyjeździe. Z uwagi na powyższe należy uznać w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła z dniem 1 października 2010 r.,

Artykuł 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 („rozporządzenie”) stanowi, że państwa członkowskie posiadające skomputeryzowaną bazę danych, którą Komisja uznaje za w pełni operacyjną, mogą ustalić, że paszporty wystawia się tylko dla zwierząt przeznaczo­ nych do handlu wewnątrzunijnego oraz że zwierzęta te będą przewożone wraz ze swoimi paszportami tylko wtedy, gdy są przewożone z terenu danego państwa członkowskiego na teren innego państwa członkow­ skiego. Łotwa przedstawiła Komisji wniosek o uznanie w pełni operacyjnego charakteru bazy danych, która stanowi cześć łotewskiego systemu identyfikacji i rejestracji bydła, zgodnie z rozporządzeniem. Władze Łotwy przedłożyły również Komisji odpowiednie informacje dotyczące zgodności bazy danych z przepisami art. 5 rozporzą­ dzenia. Komisja przeanalizowała informacje przedłożone przez władze Łotwy i po przeprowadzeniu kontroli uznała wniosek za odpowiednio uzasadniony, w oczekiwaniu na pewne dostosowania, które władze Łotwy podjęły się zakończyć do dnia 30 września 2010 r.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Uznaje się, że łotewska baza danych bydła posiada w pełni operacyjny charakter z dniem 1 października 2010 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 7 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.