Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 3 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Hiszpanię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10419)

Data ogłoszenia:2010-01-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 3 POZ 20

L 3/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.1.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Hiszpanię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10419)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2010/6/UE, Euratom)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jedno­ litych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Własnych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

tych transakcji dla łącznej podstawy zasobów własnych Hiszpanii opartych na VAT. Należy zatem upoważnić Hiszpanię do nieuwzględniania usług świadczonych przez twórców zgodnie z art. 6 ust. 3 tiret pierwsze rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89.

(4)

W celu zachowania przejrzystości oraz pewności prawa należy ograniczyć w czasie stosowanie niniejszego upoważnienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Upoważnia się Hiszpanię, dla celów obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT od dnia 1 stycznia 2009 r., do nieuwzględniania następującej kategorii transakcji, o których mowa w części B załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE: — Usługi świadczone przez twórców (pkt 2). Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii.

Na mocy art. 376 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2) Hiszpania ma prawo utrzymać zwolnienie z podatku w odniesieniu do okre­ ślonych rodzajów transakcji. Transakcje te należy uwzględnić w celu określenia zasobów własnych opar­ tych na VAT. Na mocy art. 376 dyrektywy 2006/112/WE Hiszpania ma prawo utrzymać zwolnienie w odniesieniu do usług świadczonych przez twórców wymienionych w części B pkt 2 załącznika X do wspomnianej dyrektywy. Hiszpania złożyła wniosek do Komisji o zezwolenie jej na nieuwzględnianie usług świadczonych przez twórców, ponieważ nie jest w stanie obliczyć dokładnej podstawy zasobów własnych opartych na VAT w odniesieniu do transakcji, o których mowa w części B pkt 2 załącznika X do dyrektywy 2006/112/WE. Przeprowadzenie dokład­ nych obliczeń prawdopodobnie pociągnęłoby za sobą obciążenia administracyjne niewspółmierne do skutków

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9. (2) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 3 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L3 - 30 z 20107.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L3 - 23 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące krzesełek do kąpieli, akcesoriów kąpielowych oraz wanienek i stelaży przeznaczonych dla niemowląt i dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10290) (1)

 • Dz. U. L3 - 22 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania rekompensaty do podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10428)

 • Dz. U. L3 - 21 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Włochy do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10426)

 • Dz. U. L3 - 19 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Irlandię do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10418)

 • Dz. U. L3 - 17 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Bułgarię do wykorzystywania danych statystycznych za lata poprzedzające rok przedostatni oraz do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10413)

 • Dz. U. L3 - 14 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 11/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1290/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L3 - 12 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L3 - 10 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 9/2010 z dnia 23 grudnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kur niosek, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (1)

 • Dz. U. L3 - 7 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 8/2010 z dnia 23 grudnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie proteazy seryny wytwarzanej przez Bacillus licheniformis (DSM 19670) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia na stosowanie: DSM Nutritional Products Ltd., reprezentowany przez DSM Nutritional Products sp. z o.o.) (1)

 • Dz. U. L3 - 1 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 7/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2505/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.