Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 3 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące krzesełek do kąpieli, akcesoriów kąpielowych oraz wanienek i stelaży przeznaczonych dla niemowląt i dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10290) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 3 POZ 23

Strona 1 z 6
7.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące krzesełek do kąpieli, akcesoriów kąpielowych oraz wanienek i stelaży przeznaczonych dla niemowląt i dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10290)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/9/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytko­ wania produktów są niewystarczające, niejednoznaczne i niezauważalne, a także z niedostateczną odpornością i wytrzymałością konstrukcyjną tych produktów. Staty­ styki i konkretne przypadki ukazują ponadto, że użytko­ wanie tych produktów i niedostateczny nadzór ze strony opiekuna stwarza także ryzyko przewrócenia się, obrażeń ciała oraz połknięcia drobnych części. Mimo że dostępne są obszerne informacje z całego świata dotyczące wypadków podczas kąpieli dzieci, takich jak utonięcia czy obrażenia ciała, to nie potwier­ dzono występowania bezpośredniej korelacji między użytkowaniem akcesoriów kąpielowych a wypadkami, w tym śmiertelnymi. Naukowcy i literatura naukowa na świecie są zgodni co do tego, że nie ma rozstrzygających dowodów na istnienie związku między wzrostem liczby wypadków a użytkowaniem akcesoriów kąpielowych (3). Niektórzy naukowcy twierdzą nawet, na podstawie zaob­ serwowanych ostatnio tendencji rosnących w zakresie sprzedaży krzesełek do kąpieli przy jednoczesnym spadku liczby wypadków i utonięć podczas kąpieli, że stosowanie takich krzesełek ma „pewien niewielki efekt ochronny” (4). W przypadku żadnego z wymienionych trzech rodzajów produktów nie ma stosownych norm europejskich. Dlatego konieczne jest określenie szczegółowych wymogów zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2001/95/WE, umożliwiających zwrócenie się do organów normalizacyjnych o opracowanie stosownych norm w celu zmniejszenia ryzyka związanego z użytkowaniem krzesełek do kąpieli, akcesoriów kąpie­ lowych i wanienek (w tym także ze stelażem) przy kąpieli niemowląt i dzieci. Normy takie powinny być opracowane zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej proce­ durę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeń­ stwa informacyjnego (5). Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrek­ tywy 2001/95/WE odniesienie do przyjętej normy powinno zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dyrektywa 2001/95/WE stanowi, że normy europejskie są ustanawiane przez europejskie organy normalizacyjne. Normy te powinny stanowić gwarancję, że produkty spełniają ogólne wymogi bezpieczeństwa przewidziane w dyrektywie. Zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE produkt uważa się za bezpieczny, w odniesieniu do zagrożeń i kategorii zagrożeń objętych normami krajowymi, jeżeli spełnia dobrowolne normy krajowe będące transpozycją norm europejskich. W 2006 r. Komisja, we współpracy z organami krajo­ wymi, krajowymi organami normalizacyjnymi, organiza­ cjami konsumenckimi, organizacjami ds. bezpieczeństwa produktów, podmiotami gospodarczymi i laboratoriami badawczymi, zleciła badanie (2) obejmujące ocenę bezpie­ czeństwa kilku artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, stosowanych powszechnie w pielęgnacji niemowląt oraz dzieci do 5 roku życia. W odniesieniu do tych produktów zgromadzono w ramach badania statystyki wypadków i obrażeń ciała z UE i innych regionów świata oraz dokonano komple­ ksowej oceny ryzyka w oparciu o identyfikację głównych zagrożeń i ocenę scenariuszy narażenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 3 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L3 - 30 z 20107.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L3 - 22 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania rekompensaty do podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10428)

 • Dz. U. L3 - 21 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Włochy do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10426)

 • Dz. U. L3 - 20 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Hiszpanię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10419)

 • Dz. U. L3 - 19 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Irlandię do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10418)

 • Dz. U. L3 - 17 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Bułgarię do wykorzystywania danych statystycznych za lata poprzedzające rok przedostatni oraz do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10413)

 • Dz. U. L3 - 14 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 11/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1290/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L3 - 12 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L3 - 10 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 9/2010 z dnia 23 grudnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kur niosek, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (1)

 • Dz. U. L3 - 7 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 8/2010 z dnia 23 grudnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie proteazy seryny wytwarzanej przez Bacillus licheniformis (DSM 19670) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia na stosowanie: DSM Nutritional Products Ltd., reprezentowany przez DSM Nutritional Products sp. z o.o.) (1)

 • Dz. U. L3 - 1 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 7/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2505/96

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.