Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 120

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10422)

Data ogłoszenia:2010-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 120

Strona 1 z 105
L 30/120

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10422) (2010/44/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Niezbędna jest zatem trzecia aktualizacja wykazu terenów kontynentalnego regionu biogeograficznego.

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kontynentalny region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje terytorium Luksemburga oraz części terytorium Austrii, Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii, Słowenii oraz Szwecji zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem ds. Sied­ lisk”.

Trzecia aktualizacja wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny jest konieczna w celu włączenia dodat­ kowych terenów, które państwa członkowskie zapropo­ nowały od 2007 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na kontynentalny region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia trzeciego zaktuali­ zowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny.

(6)

(2)

W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r., niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie.

(3)

Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspól­ noty, składających się na kontynentalny region biogeo­ graficzny, w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG, oraz dwa pierwsze zaktualizowane wykazy tych terenów zostały przyjęte odpowiednio decyzjami Komisji 2004/798/WE (2), 2008/25/WE (3) oraz 2009/93/WE (4). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwa członkowskie możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczą tereny zawarte w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeogra­ ficzny, jako specjalny obszar ochrony, ustalając prioryte­ towe działania w zakresie ochrony oraz konieczne środki ochronne.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 206 z 22.7.1992, s. 7. 382 z 28.12.2004, s. 1. 12 z 15.1.2008, s. 383. 43 z 13.2.2009, s. 63.

Trzeciej aktualizacji wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, należy dokonać także w celu uwzględ­ nienia ewentualnych zmian informacji dotyczących tych terenów, przekazanych przez państwa członkowskie po przyjęciu wstępnego wykazu wspólnotowego i pierwszych dwóch zaktualizowanych wykazów. W związku z tym trzeci zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, stanowi skonsoli­ dowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Należy przy tym podkreślić, że zobo­ wiązania wynikające z art. 4 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 120 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 403 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10424)

 • Dz. U. L30 - 322 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10406)

 • Dz. U. L30 - 43 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10405)

 • Dz. U. L30 - 1 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10415)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.