Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 322

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10406)

Data ogłoszenia:2010-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 322

Strona 1 z 43
L 30/322

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10406) (2010/45/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Niezbędna jest zatem trzecia aktualizacja wykazu terenów śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego. Trzecia aktualizacja wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny, jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie zaproponowały od 2007 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na śródziemnomorski region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia trzeciego zaktuali­ zowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny. Trzeciej aktualizacji wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny, należy dokonać także w celu uwzględnienia ewentualnych zmian informacji dotyczą­ cych tych terenów, przekazanych przez państwa człon­ kowskie po przyjęciu wstępnego wykazu wspólnotowego i pierwszych dwóch zaktualizowanych wykazów. W związku z tym trzeci zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny, stanowi skon­ solidowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny. Należy przy tym podkreślić, że zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziem­ nomorski region biogeograficzny, lub daty przyjęcia pierwszych dwóch zaktualizowanych wykazów tych terenów, w zależności od tego, w którym wykazie po raz pierwszy umieszczono dany teren mający znaczenie dla Wspólnoty. Na potrzeby śródziemnomorskiego regionu biogeogra­ ficznego wykazy terenów zaproponowanych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG zostały przekazane Komisji przez zainteresowane państwa członkowskie w okresie od stycznia 2003 r. do listopada 2008 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 tej dyrektywy.

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Śródziemnomorski region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje terytorium Grecji, Malty i Cypru zgodnie z art. 1 protokołu 10 do Aktu przystąpienia z 2003 r., oraz części terytorium Francji, Włoch, Portugalii, Hisz­ panii i, zgodnie z art. 299 ust. 4 Traktatu, terytorium Gibraltaru, za którego stosunki zewnętrzne odpowie­ dzialne jest Zjednoczone Królestwo, zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem ds. Siedlisk”.

(6)

(2)

W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r., niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 322 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 403 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10424)

 • Dz. U. L30 - 120 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10422)

 • Dz. U. L30 - 43 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10405)

 • Dz. U. L30 - 1 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10415)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.