Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 403

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10424)

Data ogłoszenia:2010-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 403

Strona 1 z 81
2.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/403

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10424) (2010/46/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Niezbędna jest zatem trzecia aktualizacja wykazu terenów borealnego regionu biogeo­ graficznego.

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Borealny region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje części terytorium Finlandii i Szwecji oraz terytorium Estonii, Łotwy i Litwy, zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „komitetem ds. siedlisk”.

Trzecia aktualizacja wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny jest konieczna w celu włączenia dodat­ kowych terenów, które państwa członkowskie zapropo­ nowały od 2007 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na borealny region biogeogra­ ficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny.

(6)

(2)

W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r., niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie.

(3)

Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspól­ noty składających się na borealny region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG oraz dwa pierwsze zaktualizowane wykazy tych terenów zostały przyjęte odpowiednio decyzjami Komisji 2005/101/WE (2), 2008/24/WE (3) oraz 2009/94/WE (4). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zaintere­ sowane państwa członkowskie możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczą tereny zawarte w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny jako specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe działania w zakresie ochrony oraz konieczne środki ochronne.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 206 z 22.7.1992, s. 7. 40 z 11.2.2005, s. 1. 12 z 15.1.2008, s. 118. 43 z 13.2.2009, s. 245.

Trzeciej aktualizacji wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny należy dokonać także w celu uwzględ­ nienia ewentualnych zmian informacji dotyczących tych terenów, przekazanych przez państwa członkowskie po przyjęciu wstępnego wykazu wspólnotowego i pierwszych dwóch zaktualizowanych wykazów. W związku z tym trzeci zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny stanowi skonsolidowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspól­ noty składających się na borealny region biogeograficzny. Należy przy tym podkreślić, że zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia wstęp­ nego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspól­ noty składających się na borealny region biogeograficzny lub daty przyjęcia pierwszych dwóch zaktualizowanych wykazów tych terenów, w zależności od tego, w którym wykazie po raz pierwszy umieszczono dany teren mający znaczenie dla Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 403 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 322 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10406)

 • Dz. U. L30 - 120 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10422)

 • Dz. U. L30 - 43 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10405)

 • Dz. U. L30 - 1 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10415)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.